Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Voor wonen, werken en recreëren zijn kapitaalgoederen nodig, zoals wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het onderhoudsniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting.

In de beheerplannen periodiek onderhoud en vervanging, worden per jaar de te onderhouden kapitaalgoederen en te vervangen productiemiddelen weergegeven. De totale kosten verschillen dus per jaar. Om toch een constante begrotingslast te realiseren, worden de jaarkosten betaald uit een gevormde voorziening. Die voorziening wordt jaarlijks met een constant bedrag (het gemiddelde over meerdere jaren) gevoed.

Beleidsdocumenten

Kapitaalgoederen

Beleids- en beheerplan

Vast-gesteld

Einde looptijd

FInancieel vertaald

Achterstallig onderhoud

Overkoepelend

Beleidsplan IBOR 2022-2027

2021

2027

Ja

Nee

Wegen

Beleidsplan wegen Urk Wegenbeheerplan

2015

Onbepaald

Ja

Nee

Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan
Operationeel beheerplan

2015

2021
2021

Ja

Nee

Water

Maatwerkovereenkomst

2011

Onbepaald

Ja

Nee

Groen

Groenbeleidsplan Urk
Groenbeheerplan

2019

2029

Ja

Nee

Gebouwen

Beheerplan gebouwen

2013

Onbepaald

Ja

Nee

Overig

Vervangingsplan masten en armaturen
Speelplekkenbeheerplan
Kunstwerken beheerplan

2006

2006

Onbepaald

Onbepaald

Ja

Ja

Nee

Toelichting op tabel

Het beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) wordt beschouwd als het overkoepelend beleidsdocument voor de openbare ruimte. In 2021 is het IBOR-Beleidsplan geactualiseerd en vastgesteld voor 2022-2027. Onder het IBOR vallen de verschillende kapitaalgoederen. Het is de intentie om per kapitaalgoed toe te werken naar een beleidsplan en beheerplan. De riolering valt hier wat buiten vanwege de verplichting die voortvloeien uit de wet milieubeheer. Globaal gezien kan voor riolering het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) als het koepeldocument gezien worden en het beheerplan als onderliggend document.

Beeldkwaliteit 2022

In het beleidsplan IBOR staan de afspraken hoe het er buiten uit moet zien. Per gebied en per onderdeel zijn de gewenste beheerkwaliteiten afgesproken. Om de kwaliteit te monitoren zijn diverse schouwrondes uitgevoerd.

De vastgestelde beeldkwaliteit voor het beheer van de openbare ruimte is voor nagenoeg alle gebieden en elementen op alle schouwmomenten gehaald. Dit komt mede doordat een aantal groenvlakken naar aanleiding van het nieuwe IBOR opnieuw zijn aangelegd.

Resultaat kwaliteit gestuurd beheer 2022
De vastgestelde beeldkwaliteit uit het beleidsplan IBOR voor het beheer van de openbare ruimte voldoet op hoofdlijnen aan de vastgestelde ambitie.

Kerncijfers per 31-12-2022

Kapitaal-goederen

Objecten

situatie
31-12-2022

Wegen

Weg binnen de bebouwde kom

83,5 km

Weg buiten de bebouwde kom

5,6 km

Wegennet geasfalteerd

111.769 m2

Wegennet elementenverharding

935.013 m2

Lichtmasten

4.094 stuks

Riolering

Rioolaansluitingen

7.949 stuks

Vrijverval-, druk- en persriolering

165,8 km

Tussen- en eindgemalen

16 stuks

Drukgemalen

9 stuks

Bergbezinksystemen

3 stuks

Water

Oppervlaktewater in beheer bij het waterschap en/of derde, incl. beheer natuurlijk en onbeschoeide oevers

Groen

Plantsoenen

1.901 are

Gras

7.922 are

Bomen

6.383 stuks

Openbare speelplaatsen en –plekken (speeltoestellen)

434 stuks

Gebouwen

Gemeentehuis/Bibliotheek

1 st

Monumentale gebouwen (oude Raadhuis en toren Kerkje a\d Zee)

2 st

Zwembad

1 st

Onderwijs gebouwen ( basisonderwijs)

12 st

Onderwijs gebouwen (voortgezet onderwijs)

2 st

Binnensport accommodaties (gymzalen / sporthallen)

2 st

Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf

1 st

Gemeentelijke gebouwen algemeen (brandweer, sportvelden, begraafplaats, haven e.a.)

21 st

Bedrijfsruimten (werf Hoekman)

1 st

Woningen

2 st

Totaal

45 objecten

Overig

Bruggen (auto-, fiets-, voetgangersbrug)

23 stuks

Verklaring aanpassing cijfers
Als gevolg van onder andere de ontwikkeling Oranjewijk nemen de arealen gestaag toe. Ook is binnen het bestaand gebied sprake van omvorming en ontwikkelingen.

Areaaluitbreidingen
De reguliere beheerbudgetten openbare ruimte, inclusief de budgetten ter voeding van beheervoorzieningen, worden pas verhoogd als dit nodig wordt geacht.

Korte toelichting op de verplichte onderdelen
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aan de orde moeten komen (BBV art 12).

Wegen
Het Urker wegennet wordt elke twee jaar geïnspecteerd. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden verwerkt in de jaren erna. De inspectie heeft in 2022 plaats gevonden. In de periode 2022-2026 worden diverse maatregelen die hieruit voortvloeien uitgevoerd. De geplande maatregelen worden afgestemd met de andere beheerdisciplines.

Riolering
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in 2022 geactualiseerd, het nieuwe plan is met ingang van 2023 van kracht. In het GRP is het beleid voor de gemeentelijke riolering beschreven zowel ten aanzien van de inrichtingsopgaven, het beheer en onderhoud en de vervangingsopgave. In het GRP is een doorkijk gemaakt voor de lange termijn en zijn de maatregelen voor de planperiode concreter beschreven. Om zorg te dragen voor de realisatie van de beheeropgaven op het gebied van de riolering wordt gewerkt met een operationeel beheerplan riolering. Dit is geen vastgesteld document.

Met de komst van de omgevingswet komt de wettelijke verplichting om een GRP te hebben te vervallen. Bij de vertaling van de omgevingswet voor de gemeente Urk moet beoordeeld worden of de gemeente Urk het GRP als middel wil handhaven. Vanwege de onzekerheid met betrekking tot het ingaan van de omgevingswet en gelet op de omvang van dit kapitaalgoed is het van belang dat de functie van het GRP geborgd blijft. Daarom is in december 2022 het Gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma vastgesteld, het nieuwe geactualiseerde GRP dat past binnen de vorm van de omgevingswet.

Groen
Jaarlijks wordt het openbaar groen onderhouden conform het beleid. Dit wordt gedaan op basis van beeldkwaliteit. Het grootste deel wordt onderhouden door Concern voor Werk en een klein deel wordt gedaan door het wijkbeheer of externe partijen.

Gebouwen
De gemeentelijke gebouwen vallen niet onder het beleidsplan IBOR. Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen wordt gebruik gemaakt van het in 2013 opgestelde beheerplan. In 2022 is het plan geactualiseerd, het nieuwe plan zal in de loop van 2023 van kracht worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21