Bijlagen

Kredietoverzicht

Overzicht lopende kredieten eind 2022 (bedragen x € 1.000)

Interne Orders

Begroot

Werkelijk

Restant

Toelichting

Afgewikkeld

4120030 Brandweerkazerne Grond en proceskosten BW20/101

984

993

10

De grond is bouwrijp. Er zijn nog kosten gemaakt voor de ontsluiting op de Urkerweg. Deze kosten waren niet voorzien in het krediet, vandaar deze overschrijding.

ja

4120031 BrandweerKazerne nieuwbouw

4.630

184

-4.446

Het definitief ontwerp is gereed. Het aanbestedingstraject loopt op dit moment. Verdere ontwikkelingen wordt afgewacht na het aanbestedingstraject.

nee

4210134 Omvorming Vlaak BW18/002

831

734

-97

Project is afgerond. Er is nog budget over en dit wordt besteed aan verkeerstechnische zaken en verkeersveiligheid.

nee

4210138 Brug Schokkerhoek; 3e Brug 18/09

9.552

10.153

602

Na toerekening aan de posten Visplein en NNN-compensatie bedraagt de daadwerkelijke overschrijding in 2022 € 605.000,00. Deze overschrijdingen zijn in hoofdzaak veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:
- Indexering € 310.000,00 (extreme prijstijgingen, met name staal)
- Onvoorzien stagnatie € 85.000,00 (stagnatie ontgrondingsvergunning, uitstel oplevering)
- Onvoorzien koppeling (2KA , PFL) € 210.000,00 (opdrachtnemer 2KA gaf aan niet volgens contract te kunnen koppelen op bediencentrale Flevoland)

nee

4210140 Ensgat; aansluiting Domineesweg

967

95

-872

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210141 Herinrichting Singel 20/04

2.932

902

-2.030

De eerste fase van het project is uitgevoerd. De tweede en de derde fase(aansluiting sportboulevard en rotonde akkers) zijn in voorbereiding voor start uitvoering augustus 2023

nee

4210143 Rehabiliatie Staartweg

1.440

113

-1.327

Voorbereidingen uitvoering zijn in volle gang. Deel van de uitvoering is het nieuwe bestemmingsplan.

nee

4210150 Recreatief voetpad Urkervaart 21/002

169

69

-100

De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geindexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats.

nee

4210151 Vaarduiker Urkerweg (OW-Zhldw) 21/002

1.119

383

-736

De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geïndexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats.

nee

4210152 Urkerweg fase 1B1 21/002

3.007

1.390

-1.617

De uitvoering is na de bouwvak in 2022 gestart en dit project wordt medio dit jaar opgeleverd. Dit krediet is eind 2021 en 2022 niet geïndexeerd. Dit is gemeld in de TR van 2022. Verrekening van de indexering vindt in 2023 plaats.

nee

4210154 Hoofdverkeersstructuur Urkerweg door Zeeheldenwijk21/002

3.437

6

-3.431

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210155 Verw. Urkerweg, 3e brug, Rotonde (grond)

723

0

-723

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210156 Oeververbinding Zwolse Hoek

101

0

-101

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210157 Waterberging Schokkerhoek (overdim)

227

0

-227

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210158 Nederlands Natuur Werk

357

81

-276

Het krediet is in uitvoering. Is ondergebracht in het bestek van de Urkerweg.

nee

4210159 Eindgemaal Urk

2.405

34

-2.371

De voorbereiding en uitvoering van dit krediet loopt gelijk op met de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zeeheldenwijk (Grondexploitatie complex). Dit krediet is onderdeel van de Bovenwijkse voorzieningen Zeeheldenwijk

nee

4210501 Renovatie A. de Wit & Zw. Brug Installaties 18/100

1.440

1.431

-9

Dit project is opgeleverd. Er volgt in 2023 1 nota voor het aanbrengen van borden ter grootte van € 2.500,00. Daarna kan dit krediet afgesloten worden.

nee

4221123 Aanleg Tweede Trailerhelling

88

86

-1

Dit project is opgeleverd. Er resteert een toezegging aan visvereniging de blijde Baars om voor € 1500,00 bij te dragen aan klein onderhoud. Daarna kan dit krediet afgesloten worden.

nee

4530212 Zoutelectrolyse install. BW22/02

170

173

3

Vorig jaar is er een nieuwe zoutelektrolyse aangeschaft voor het zwembad, omdat de oude zoutelektrolyse veel storingen had en kapot ging. De nieuwe zoutelektrolyse is eind april/begin mei in gebruik genomen en dit krediet kan nu dus worden afgesloten.

ja

4530403 Sportboulevard verhardingen BW20/101

239

242

3

Een kleine opwaardering van de aansluiting van de nieuwe padenstructuur, heeft gezorgd voor deze overschrijding. Project is opgeleverd en kan afgesloten worden.

ja

4530404 Sportboulevard verlichting BW20/101

25

4

-21

Kosten hiervoor zijn (nog) niet gemaakt.

nee

4530405 Pumptrackbaan

150

0

-150

In 2023 wordt dit project uitgevoerd.

nee

4580714 Speelbos 2.0 BW20/101

260

270

10

Het werk is gereed en kan afgesloten worden

nee

4580715 Stuitergras en PlaceX 20/101

151

33

-118

Uitvoering van Stuitergras heeft in 2022 plaatsgevonden en de uitvoering van Place X vindt naar verwachting in 2023 plaats.

nee

4722240 Riool- vervanging 2020 20/02

687

582

-105

Dit krediet kan worden afgesloten. Het nieuwe GWRP 2023-2028 is in december 2022 vastgesteld en is inmiddels verwerkt in de begroting 2023. Daarbij is voorzien in een nieuw budget voor kleinere vervangingen.

nee

4722241 Beschoeing Foksdiep

0

288

288

Het opstellen van het nieuwe gemeentelijke water- en rioleringsplan heeft vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de beschoeiing Foksdiep moesten daarop vooruitlopend worden aangepakt. Het project staat vermeld als noodzakelijke investering in het nieuwe GWRP. Daarmee wordt het investeringsbudget vastgesteld.

nee

4723503 Zonne-energie Oranjewijk 14/02

193

193

0

De subsidieregeling is gestopt omdat de subsidiepot op is. Krediet kan afgesloten worden. Alle Aanvragen zijn gehonoreerd, maar nog niet alle aanvragen zijn ook uitbetaald. Er zit levertijd op panelen en omvormers. Er vinden dus nog uitgaven plaats in 2023, maar er worden geen aanvragen meer behandeld.

nee

4723506 Klimaatbeleid 20/05

258

117

-141

Dit budget is beschikbaar gesteld door het Rijk voor het opstellen van de Transitievisie Warmte Urk(TVW). Bij vaststelling is afgesproken dat de resterende middelen beschikbaar zouden blijven voor de vervolgonderzoeken vanuit de TVW. In 2023 wordt dit bedrag benut voor opstellen van een Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en mogelijk de verkenning naar de haalbaarheid van een warmtenet voor de bestaande gebieden op Urk.

nee

4724704 Uitbreiding Begraafplaats De Vormt fase 1

2.000

490

-1.510

Project loopt.

nee

4724705 Hekwerk Oude begraafplaats

300

0

-300

De werkzaamheden worden opgestart om het hekwerk te vervangen.

nee

4810100 Anterieure overeenkomst Boniverplaatsing herontwikkellocatie

319

360

40

Op dit moment lopen de onderzoeken en gesprekken om van contractpartner te wisselen. Naar aanleiding van de contractpartnerwissel zal er een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten moeten worden. Deze gesprekken zullen medio 2023 gestart worden.

nee

4810106 Aanleg/Realisatie 51 parkeerplekken Visscher Seafood

450

14

-436

Voor de realisatie van de parkeerplekken worden op dit moment de laatste onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting kan eind 2023 worden begonnen met de realisatie van de parkeerplaatsen. Dit onder voorbehoud van de vergunningen die nog verleend moeten worden. (MER, archeologie ect.)

nee

4822518 ICT Kosten Omgevingswet

200

40

-160

Tot nu toe zijn dit de ICT kosten geweest voor de omgevingswet. De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 van kracht. Verdere ontwikkelingen nog afwachten.

nee

4830791 Aankoop Strategische gronden Port of Urk

5.071

2.552

-2.519

Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk

nee

4830792 Aankoop Strtegische gebouwen Port of Urk

684

0

-684

Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk

nee

4830793 Aankoop Strategische bouwblokken Port of Urk

350

0

-350

Gronden aangekocht in relatie tot strategische verwerving Port of Urk. Worden ingezet om gronden te verwerven op Port or Urk

nee

4830798 Strategisch Aankoop Rabobank

500

502

2

Opstallen zijn aangekocht in kader van Masterplan Hart van Urk. Deze opstallen worden nu gebruikt voor dagbesteding vluchtelingen.

nee

4999240 PTOW apparaaturr 21/100

455

455

0

In de 2e TR 2022 is € 65.000 bijgeraamd. Alle uitgaven zijn gedaan en er worden geen uitgaven meer verwacht. Krediet kan afgesloten worden.

ja

4999308 Routekaart Verduurzaming Gem. gebouwen

229

126

-103

Binnen de kaders van de beschikking wordt er nog gezocht naar mogelijke bestedingen om restant te benutten.

nee

4999322 PTOW Aanschaf Meubilair 21/101

216

167

-49

De meeste uitgaven zijn geweest. Oorzaak van de onderschrijding is dat niet alle medewerkers van al de thuiswerk faciliteiten gebruik heeft gemaakt. De verwachting is dat in de loop van het jaar 2023 dit krediet afgesloten kan worden.

nee

4999323 Aanpassing gemeentehuis flexwerken

200

60

-140

Project loopt volgens planning. Fase 1 wordt in 2023 afgerond. En voor fase 2 wordt in 2023 het plan opgeleverd

nee

Totaal

47.514

23.322

-24.192

Toelichting

  • In de kolommen “Begroot/Werkelijk/Restant” wordt het huidige verloop van de uitgaven van het betreffende krediet weergegeven.
  • In de kolom “toelichting” van het overzicht wordt de actuele stand van zaken van het krediet weergegeven.   
  • De kolom "afgewikkeld" geeft aan of het investeringskrediet wel of niet afgewikkeld is op 31-12-2022.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21