Programma's

Urk leeft

Inhoud en doelstelling

Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen.

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten.

Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken. Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit. We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners.

Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden van ondermijning is een serieus aandachtspunt.

Wettelijke grondslag

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Naar een vitaal platteland (opgave 4)
  • Overkoepelende thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Nederland Gasloos 2050
  • Klimaatadaptatie
  • Omgevingsvisie Urk

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2022

3e kwrt

2022

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Voldoende en passende woningaanbod

Oranjewijk

2021-2024

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Zeeheldenwijk (fase 1)

2021-2040

Realisatie

25%

2

Realisatie

50%

2

Huisvesting arbeidsmigranten

2021-2023

Initiatief

75%

2

Initiatief

50%

2

Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2021-2022

Initiatief

75%

4

Initiatief

25%

6

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Implementatie Omgevingswet

2021-2029

Ontwerp

75%

2

Ontwerp

25%

2

De gemeente Urk volgt de lijst met minimale acties Omgevingswet van de VNG. Inwerkingtreding van de wet is enkele keren uitgesteld en nu voorzien op 1 januari 2024.

Warmtenet Zeeheldenwijk

2021-2024

Afsluiting

100%

5

Voorbereiding

50%

2

Zoals eerder gedeeld is het oorspronkelijk aanbestedingsproces afgerond zonder resultaat. In afstemming met college en raad is een nieuw project gestart om te komen tot uitwisseling van warmte en koude tussen Port of Urk en de Zeeheldenwijk.

Nieuwe Brandweerkazerne

2021-2023

Voorbereiding

50%

2

Ontwerp

50%

2

Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing

2021-2023

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Herinrichting Singel

2021-2024

Ontwerp

50%

2

Ontwerp

75%

2

Het programma Singel is vastgesteld in het college en zal in 7 fases worden uitgevoerd. De voorbereidingen voor de fase 2 en 3 zijn gecombineerd en zo goed als gereed.

Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2022-20223

Realisatie

75%

2

Realisatie

0%

2

Huisvestingsopgave wonen met zorg

2021-2022

Ontwerp

75%

4

Ontwerp

75%

3

Inclusieve samenleving

2021-2022

Voorbereiding

50%

4

Voorbereiding

50%

2

Dit punt is meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022.

Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2021-2030

Definitie

25%

2

Definitie

25%

2

Provincie is trekker en uitvoerder van het project. Gemeente Urk denkt, betaalt en bepaald mee. Uitgebreide voortgangsrapportage komt via het college.

Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2021-2024

Ontwerp

50%

4

Definitie

50%

4

Het ontwerp voor de OV-hub is bijna klaar. De scope van het project is gewijzigd. De noordelijke helft van de kavel is nu ook bij het project betrokken.

Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2021-2023

Initiatief

0%

3

Afsluiting

0%

3

Michiel de Ruyter Allee

2021-2023

Voorbereiding

50%

2

Realisatie

100%

2

De voorbereidingen voor de aanleg van de Michiel de Ruyter-allee en voor de reconstructie van het Ensgat zijn gereed.

Reconstructie Urkerweg

2021-2023

Realisatie

25%

2

Realisatie

0%

2

De daadwerkelijke uitvoering is in september 2022 gestart en wordt afgerond in 2023. De werkzaamheden zijn gegund aan KWS. Het contract betreft naast de uitvoering van de reconstructie van de Urkerweg ook de uitvoering van de projecten vaarduiker en het recreatieve voetpad. De uitvoering verloopt volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De beschikbare kredieten zijn in 2022 niet geïndexeerd terwijl de uitvoering deels in 2022 en 2023 plaatsvindt. De verrekening van de indexering vindt achteraf plaats op basis van de CBS indexen. Het deel van de indexering (extreme prijsstijgingen) kan opgevangen in de post onvoorzien, echter niet alle indexkosten. Dit is gemeld in de tussenrapportage 2022.

Michiel de Ruyterbrug

2021-2023

Realisatie

75%

4

Afsluiting

50%

2

In 2022 zijn de civieltechnische- en de werktuigbouwkundige gedeelten van de Michiel de Ruyterbrug gereed gekomen. De opstallen en de aanzichten van de brug zijn volgens het beeldkwaliteitsplan afgerond. De bediening van de brug op afstand in Lelystad is nog niet gereed en heeft vertraging opgelopen i.v.m. installatie- en softwareproblemen. In de 2e tussenrapportage 2022 is aangeven dat het budget overschreden gaat worden door de extreme prijsstijgingen van 2022, vertraging door archeologie en problemen met de aansluiting op de bediencentrale. Eind 2022 was het budget overschreden met 0,6 mln. ten gevolge van deze ontwikkelingen. De totale overschrijding gaat ca. 2.1 mln. bedragen zoals in de tussenrapportage 2022 is aangeven.

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2021-2023

Voorbereiding

75%

2

Realisatie

0%

2

De daadwerkelijke uitvoering is in september 2022 gestart. De werkzaamheden zijn gegund aan KWS. Het contract betreft naast de uitvoering van de reconstructie van de Urkerweg ook de uitvoering van de projecten vaarduiker en het recreatieve voetpad. De uitvoering verloopt volgens planning en binnen de beschikbaar gestelde budgetten. De beschikbare kredieten zijn in 2022 echter niet geïndexeerd terwijl de uitvoering deels in 2022 en 2023 plaatsvindt. De verrekening van de indexering vindt achteraf plaats op basis van de CBS indexen. De deel de indexering (extreme prijsstijgingen) kan worden opgevangen in de post onvoorzien, echter niet alle indexkosten. Dit is gemeld in de tussenrapportage van 2022.

Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021 (steigers 2022)

Realisatie

100%

1

Realisatie

75%

2

Dit project is eind 2022 opgeleverd. In 2023 resteert één nota ter grootte van € 2.500,00 voor het aanbrengen van verbodsborden "niet duiken/zwemmen". Daarna kan dit krediet afgesloten worden.

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden

Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

realisatie na  buitendijkse haven

Ontwerp

50%

2

Ontwerp

50%

2

Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod

Sporthal Zeeheldenwijk

2021-2023

Definitie

0%

4

Definitie

25%

4

De voortgang is vertraagd als gevolg van een wetswijziging.

Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2022

Definitie

75%

4

Definitie

75%

4

Hoewel al wel gestart is met de voorbereidende werkzaamheden loopt dit proces vertraging op.

Lasten

x € 1.000
Begroot € 16.776
Gerealiseerd € 15.219
Afwijking € 1.558
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21