Financiële inleiding

Resultaat jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 sluit met een voordelig resultaat van € 5.906.592.
Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. (bedragen x € 1.000).

Progr.

Omschrijving

Afwijking

Voor-/nadeel

1

Overschotten sociaal domein

1.366

V

2

Leerlingenvervoer

96

V

3

Volkshuisvesting

177

V

3

Haven en visserij

384

V

4

IBOR

1.181

V

4

Verkeersregelingen

168

V

5

Voorziening wet APPA

349

V

5

Wet open overheid

100

V

5

Rentekosten

139

V

5

Algemene uitkering

663

V

3,5

Reservemutaties

-755

N

1-5

Salarissen en inhuur

816

V

1-5

Jaarrekeningresultaat volgens T2 2022

1.160

V

1-5

Overige voor- en nadelen programma's

63

V

Saldo van de jaarrekening

5.907

V

Toelichting resultaat jaarrekening 2022

Het positieve resultaat 2022 bestaat voornamelijk uit de volgende afwijkingen
(> € 100.000):

 • € 1.366.000   Overschotten sociaal domein

De aframing van de reserve Sociaal Domein (nota reserves en voorzieningen 2022) valt vrij in het jaarsaldo (€ 244.000). Positieve meevaller rond de invoering van het woonplaatsbeginsel Jeugd in 2022 (€ 399.000). Andere toerekening van rente-/kapitaalslasten op budget sport levert in dit programma een voordeel op (€ 91.000). Participatie onderdelen: lagere instroom statushouders (€ 116.000), het doorschuiven van een BBZ-kredietaanvraag naar 2023 (€180.000), doorschuiven van beleidsmaatregelen (€187.000).

 • € 96.000   Leerlingenvervoer

In 2022 hebben minder kinderen gebruikt gemaakt van het leerlingenvervoer dan waarop vooraf was gerekend. (€ 90.000).

 • € 177.000   Volkshuisvesting

Een aantal niet-geraamde grondverkopen zorgt voor een positief resultaat (€ 70.000). De stelpost bovenwijkse voorzieningen viel vrij in 2022 (€ 95.000).

 • € 384.000   Haven en visserij

De ramingen van de inkomsten van de havens zijn gebaseerd op een meerjarig gemiddelde bezetting. Het gebruik dat in 2022 van de havens (zowel bedrijfsmatig als recreatief) werd gemaakt, was bovengemiddeld. Hierdoor was het gerealiseerde verlies op de exploitatie van de havens lager dan het begrote verlies.

 • € 1.181.000   IBOR 1

Er waren forse onderschrijdingen op de budgetten voor wegonderhoud en openbare verlichting zoals die m.i.v. 2022 op grond van het nieuwe IBOR in 2022 waren geraamd. De rentekosten waren € 204.000 lager dan geraamd doordat de boekwaarden van een aantal wegenprojecten (zoals Staartweg en Singel) op 1 januari lager waren dan waar rekening mee was gehouden. Daarnaast werd het budget voor grootschalige periodieke vervanging van wegen in 2022 nog niet aangesproken (€ 365.000). Tenslotte bleek een deel van het voor 2022 geraamde wegonderhoud niet te hoeven te worden uitgegeven (€ 221.000). De toevoeging aan de voorziening openbare verlichting bleef achterwege omdat die voorziening door het nieuwe IBOR is vervallen (€ 165.000).

 • € 168.000   Verkeersregelingen

Bij dit onderdeel was, mede door overheveling vanuit voorgaande jaren, een stelpost kapitaallasten openbaar vervoer beschikbaar. Aangezien de investering voor 2024 gepland staat, kan de stelpost vrijvallen.

 • € 349.000   Voorziening Wet APPA 2

De voorziening Wet APPA is geactualiseerd bij de jaarrekening. Op basis hiervan kan in 2022 een bedrag van € 349.000 vrijvallen in het resultaat.

 • € 100.000   Wet open overheid

De stelpost voor de Wet open overheid is niet ingezet in 2022, omdat er vertraging is opgetreden in de automatisering.

 • € 139.000   Rentekosten

De benodigde rentekosten werden ook in 2022 voldoende ruim geraamd. Er bleek minder korte financiering noodzakelijk dan verwacht. Het financieren van investeringen en het herfinancieren van aflossingen van bestaande leningen vond later in het jaar plaats dan verwacht. Door deze geringere financieringsbehoefte ontstond een eenmalig rentevoordeel.

 • € 663.000   Algemene uitkering

In het jaar 2022 werd op basis van de december circulaire meer algemene uitkering ontvangen (€ 482.000) dan begroot. Daarnaast is er door wijzigingen in de maatstaven nog meer ontvangen (€ 160.000).  

 • - € 755.000   Reservemutaties

In de nota reserves en voorzieningen 2022 zijn een aantal reserves opgeheven. Gedeeltelijk zijn deze toegevoegd aan de algemene reserve, andere zijn samengevoegd in de nieuwe reserve afschrijvingen. In de begroting 2022 werd de nota verwerkt aan de hand van de op dat moment verwachte standen van de reserves. In de jaarrekening 2022 zijn de werkelijke mutaties verwerkt. Hierdoor ontstond een afwijking ten opzichte van de begroting. De reservemutaties zijn overigens geheel verwerkt overeenkomstig de besluitvorming in de nota reserves en voorzieningen 2022.

 • € 816.000   Salarissen en inhuur

Het totale voordeel op salariskosten over de programma's heen laat

een voordelig resultaat zien van € 32.500. Verder kan worden gezegd over de loonkosten dat de stelpost CAO 3 maatregelen voor 2022 (incidenteel) niet ingezet hoefde te worden, ondanks de structurele verhoging van 2,4 % per 1 april 2022.  Dit levert een voordeel op van
€ 548.000. De totale inhuurkosten over de programma's heen laten een voordelig resultaat zien van € 236.000.  Dit wordt toegelicht bij de diverse programma's. In totaliteit laat de totale salaris-en inhuurkosten door heel de begroting door een voordelig resultaat zien van € 816.500.

 • € 1.160.000   Jaarrekeningresultaat volgens T2 2022

Bij de 2e tussenrapportage 2022 (T2 2022) werd al een voorlopig jaarrekeningresultaat begroot van € 1.160.000. De grootste afwijkingen waren: hogere algemene uitkering volgens de mei- en septembercirculaire, subsidie Zorg en Veiligheid en het vrijvallen van een aantal stelposten.

1 IBOR = Integraal Beheerplan Openbare Ruimte
2 APPA = Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
3 CAO = collectieve arbeidsovereenkomst

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21