Bijlagen

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Overzicht Incidentele lasten en baten per programma > € 30.000

Programma

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Werkelijk 2022

Lasten

Urk mit eenkanger

Energietoeslag 2022

771

691

Uitkering wet inburgering

126

78

Huisvesting vluchtelingen Oekraïne

5.207

4.930

Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne

0

244

Opvang 100 Oekraïne ontheemden

0

645

Versterken aanbod dementie

58

50

Bijdrage kosten Urk op het ijs

0

31

Zorgbudget WMO t.b.v. dagbesteding

410

359

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

49

128

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

1.000

1.145

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

1.000

1.000

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

1.000

1.000

reservemutaties

Afroming reserve Sociaal domein naar Algemene Reserve

586

586

Totaal

10.207

10.886

Urk leert

Bijdrage verbetering ventilatie scholen

246

246

Toegangscontrole systeem Kindcentrum

57

56

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

0

7

reservemutaties

Overheveling budget verbetering ventilatie scholen

1.218

1.218

Totaal

1.521

1.527

Urk werkt

Totale lasten grondexploitatie

21.662

18.953

Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie

440

131

Digitalisering bouwarchief

320

171

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

45

85

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

271

271

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

26

26

reservemutaties

Bijdrage t.b.v. reserve Grondzaken afwikkeling VPB 2022 grondexploitatie.

0

41

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties

0

429

Totaal

22.764

20.107

Urk leeft

Aanpassing/herstel aan diverse verhardingen

0

51

Onderzoek/werkzaamheden verkeershub Urkerweg

0

32

Kosten sanering Hooiland

0

180

Bijdrage aan krediet klimaatbeleid

0

31

Aanschaf auto handhaving

32

34

Bestrijding energiearmoede

372

53

Kosten voorbereiding nieuwe brandweerkazerne

0

224

Kosten openbare orde en veiligheid (o.a. camaratoezicht)

18

48

Project archeologiebeleid

72

54

Aankoop pand Staartweg 22a

40

36

Grondverbetering Orcaruiters

70

78

Afrekening SPUK sport 2021

32

32

Kunst in de ontmoetings- en belevingsgerichte tuin op Urk

65

30

Aanlichten kerken, bomen, monument en museum

42

42

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

45

88

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022 en bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer.

553

553

reservemutaties

Resultaat afvalverwijdering en verwerking

0

92

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Jeugd en Welzijn

122

122

reservemutaties

Sportakkoord; t.b.v. pumptrachbaan

80

80

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW-compensatiefonds

96

96

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

305

305

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

223

31

Totaal

2.166

2.291

Urk verbindt

Voorzieningen ambtswoning burgemeerster (o.a. beveiliging)

58

58

Inrichting I-navigator (koppeling met zaaksysteem)

55

37

Kosten werving en selectie vacatures

90

83

Kosten mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker

77

84

Kosten overhead projecturen

81

81

Oninbare vorderingen publiek

0

43

Volledige afschrijving Parel van Flevoland

655

655

Totaal incidentele lasten bedragen < € 30.000

167

121

reservemutaties

Voeding reserve frictiekosten personeel

65

65

reservemutaties

Geen verplichting voormalig medewerker t.g.v. reserve frictiekosten

46

46

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

13.045

13.885

reservemutaties

Bestemming rekening resultaat jaarrekeing 2021

1.365

1.365

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

17

14

Totaal

15.723

16.538

Totaal lasten

52.380

51.350

Baten

Urk mit eenkanger

Verhoging budget participatie

-76

-76

Hogere bijdrage voor levensonderhoud Besluit Bijstand zelfstandigen (BBz)

0

-51

Voorschot wet inburgering 2022

-126

-66

Huisvesting vluchtelingen Oekraïne

-5.147

-5.503

Zorg en welzijn vluchtelingen Oekraïne

-88

-42

Opvang 100 Oekraïne ontheemden

0

-415

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-20

-59

reservemutaties

Bijdrage voor kosten inhuur bij bijstandsverlening

-85

-85

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

-1.000

-1.145

reservemutaties

Bijdrage voor kosten inhuur bij vreendelingen/inburgering

-43

-43

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

-1.000

-1.000

reservemutaties

Bijdrage voor versterken aanbod voor dementie

-74

-50

reservemutaties

Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022

-45

-244

reservemutaties

Bijdrage voor ontwikkelen regiesysteem en inhuur bij sociaal domein

-199

-183

reservemutaties

Vorming 1 reserve Participatie o.b.v. nota reserves 2022

-1.000

-1.000

reservemutaties

Afroming reserve Sociaal Domein naar exploitatie (plafond € 4.500.000) o.b.v. nota reserves 2022, bijdrage voor IJslands Preventiemodel, Durf activiteiten en kosten inhuur

-857

-839

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-213

-37

Totaal

-9.973

-10.838

Urk leert

Subsidie voor verbetering ventilatie scholen

-704

-704

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-29

-29

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-3.261

-3.261

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-30

-30

Totaal

-4.023

-4.023

Urk werkt

Totale baten grondexploitatie

-7.603

-4.643

Afwikkeling boekjaar 2022 grondexploitatie

-14.398

-12.634

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorziening woonvisiebeleid.

-20

-66

Opbrengst huur locatie Klifweg

0

-31

Opbrengst diverse grondverkopen Kom Urk

0

-70

Oninbare vorderingen haven

0

-46

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

0

-49

reservemutaties

Overheveling budgetten naar 2022

-70

-70

reservemutaties

Bijdrage voor nieuw en actualiseren beleid bouw- en woningtoezicht

-220

-71

reservemutaties

Bijdrage voor kosten inhuur omgevingswet

-139

-139

reservemutaties

Bijdrage voor nadelig saldo locatie Klifweg

-31

-34

reservemutaties

Overheveling budgetten naar 2022 en mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve aanjaagfonds detailhandel en reserve economisch beleid

-321

-321

reservemutaties

Bijdrage voor BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)

-50

-50

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Parel van Flevoland

-1.121

-1.215

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-28

-28

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties grondexploitaties

-102

-2.270

Totaal

-24.101

-21.736

Urk leeft

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing voorzieining openbare verlichting

-145

-145

Verhaalde schade openbare verlichting

0

-47

Bijdrage Zeewijk ivm overdracht naar beheer.

-74

-74

Bijdrage voor bestrijden energiearmoede

-224

-53

Bijdrage project Zorg en Veiligheid

-470

-340

Aankoop locatie Staartweg

-40

-40

Inkomsten rente leningen SSU

0

-130

Bijdrage Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)

-302

-301

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-34

-65

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-3.539

-3.472

reservemutaties

Bijdrage voor Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) groen voorzieningen

-567

-567

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Begraafplaatsen

-338

-194

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-4.424

-4.521

reservemutaties

Overheveling budget naar 2022 voor openbaar vervoer

-104

-104

reservemutaties

Bijdrage voor kosten sanering Hooiland

0

-180

reservemutaties

Bijdrage voor krediet klimaatbeleid

0

-31

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Brandweer

0

-36

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-823

-823

reservemutaties

Bijdrgae voor grondverbetering Orcaruiters

-70

-70

reservemutaties

Bijdrage voor sportbudget

-80

-80

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve BTW Compensatie Fonds

-96

-96

reservemutaties

Mutatie o.b.v. aanpassing nota reserves 2022; opheffing reserve Bijzondere projecten en bijdrasge voor tuin Talma en Vissers Ussien

-370

-335

reservemutaties

Bijdrage corona gelden voor cultuur

-65

-65

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-183

-35

Totaal

-11.948

-11.805

Urk verbindt

Afroming voorziening wethouders; Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers (APPA)

0

-349

Totaal incidentele baten bedragen < € 30.000

-19

-46

reservemutaties

Bijdrage voor wachtgeld voormalig wethouder

-62

-62

reservemutaties

Bijdrage voor CAO aanpassingen en garantiebanen

-285

-285

reservemutaties

Bijdrage voor archivering analoog

-55

-55

reservemutaties

Bijdrage voor Werkloosheidsuitkering

-32

-32

reservemutaties

Bijdrage voor mobiliteitsdienstverband voormalig medewerker

-77

-77

reservemutaties

Bijdrage voor Informatiebeveiliging en privacy (IBP) '22-'25

-33

-33

reservemutaties

Bijdrage voor koppeling documentmanagementsysteem (DMS) zaak gericht werken

-64

-64

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-526

-526

reservemutaties

Bijdrage voor wetswijziging WOZ

-30

-30

reservemutaties

Vorming 1 reserve afschrijvingen o.b.v. aanpassing nota reserves 2022

-1.382

-1.382

reservemutaties

Bijdrage bestemming rekeningresultaat jaarrekening 2021

-1.366

-1.366

reservemutaties

Totaal incidentele reservemutaties bedragen < € 30.000

-61

-51

Totaal

-3.993

-4.358

Totaal baten

-54.038

-52.761

Saldo

-1.657

-1.411

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21