Leeswijzer

Programma's

In de programma's gaat de aandacht uit naar doelstellingen, indicatoren en de daaraan gekoppelde concrete activiteiten en middelen. In de programmaverantwoordingen is de realisering van de in de begroting 2022 opgenomen beleidsuitvoeringen aangegeven. Een programmaverantwoording is opgedeeld in drie onderdelen, te weten:  

  • Wat wilden we bereiken? 

Van de beoogde beleidsdoelstellingen wordt aangegeven in hoeverre zij worden gerealiseerd.  

  • Wat hebben we ervoor gedaan? 

Hier gaan we in op de beleidsuitvoeringen die worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen. De beleidsuitvoeringen zijn opgedeeld in kernpunten en overige beleidsuitvoeringen. Door gebruik van symbolen wordt in één oogopslag duidelijk of de beleidsuitvoering conform de planning verloopt. Er is gekozen voor een zestal symbolen: 

ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

  • Wat heeft het gekost? 

De begrote en werkelijke bedragen worden weergegeven. Per programma zijn de financiële mutaties (> € 30.000) inclusief de reservemutaties weergegeven.

Paragrafen  
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Het betreft met name de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. 

Jaarrekening
Bij de jaarrekening 2022 wordt de balanspositie met toelichting per einde boekjaar vergeleken met vergelijkende cijfers van het vorige boekjaar. Ook bevat dit deel het overzicht van baten en lasten over 2022.

Bijlagen  
Onder de bijlagen staan de volgende overzichten:

  • Kredietoverzicht
  • Incidentele baten en lasten
  • Inkomensoverdrachten
  • Beleidsindicatoren
  • SISA1

SISA1 = Single information, Single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is de manier waarop medeoverheden aan het Rijk verantwoorden of en hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21