VOORWOORD

Voor u ligt de Jaarrekening 2022 van de gemeente Urk. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf destijds door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk Verbindt. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de begroting 2022. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd op basis van de tussenrapportages.

Verkiezingen
De eerste maanden van 2022 stonden in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Op 16 maart koos de gemeente een nieuwe raad. In de maanden daarna werd een nieuwe coalitie gevormd en een coalitieakkoord vastgesteld. Een nieuw college trad in mei aan. In de eerste periode van 2022 heeft de raad, gelet op de verkiezingen, geen inhoudelijke besluiten meer genomen.

Mondiale ontwikkelingen
Het begin van 2022 werd nog getekend door Corona. De Coronacrisis drong de afgelopen jaren diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. Ook in 2022 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich ook nu nog moeilijk inschatten.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een stroom van vluchtelingen, ook richting ons land. Urk heeft een goede bijdrage geleverd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. De kosten hiervan zijn vergoed door het Rijk, waarbij onze eigen organisatie extra inspanningen heeft verricht om de opvang in goede banen te leiden.

De gevolgen van de energiecrisis hebben ons in 2022 allemaal geraakt. Stijgende brandstofprijzen hebben geleid tot algemene prijsstijgingen. Ook onze gemeente kreeg hier mee te maken. In de eerste tussenrapportage zijn de hogere energielasten geraamd. De algemene prijsstijgingen worden in de komende begrotingen verwerkt.

Urk groeit én verandert
De programmabegroting 2022 had als thema: Urk groeit én verandert. Deze groei zette zich in 2022 voort en zal ook de komende jaren doorzetten. We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein.

De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2022 werd in de raad gesproken over de ontwikkelingen op dit terrein en het beleidsplan sociaal domein. De gevolgen van de energiecrisis en het armoedebeleid kwamen hierbij nadrukkelijk aan de orde.

In oktober besloot de raad een krediet beschikbaar te stellen voor het vormgeven van een brede school in de Zeeheldenwijk. Daarnaast werd binnen het project Durf verder gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel en werden verdere stappen gezet op het gebied van jeugdbeleid. Eind 2022 stelde de raad de bestuursopdracht Uitgaan op Urk vast.

Hoewel in 2022 werd besloten de invoering van de Omgevingswet nogmaals uit te stellen werd voortvarend doorgewerkt aan het voorbereiden daarvan. De raad nam een delegatiebesluit voor het omgevingsplan en stelde regels vast voor de bruidsschat milieu en wonen. Tevens stelde zij bindend adviesrecht van de raad in en verplichte participatie van belanghebbenden.
Op ruimtelijk gebied werden grote stappen gemaakt voor de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk en Port of Urk, ons binnendijkse bedrijventerrein. Medio 2022 werd de nota Gronduitgifte bedrijfslocaties vastgesteld en in november het beeldkwaliteitsplan voor Port of Urk. Aan het einde van het jaar werden de grondexploitaties herzien en stelde de raad de verordening startersleningen en de subsidieverordening stedelijke vernieuwing Urk vast.
Voor het beheer van de openbare ruimte werd voor de jaren 2023-2028 een nieuw Gemeentelijk Water- en Rioleringsprogramma vastgesteld.

Om de dienstverlening aan onze inwoners op peil te houden en verder te verbeteren werd door de ambtelijke organisatie het hele jaar gewerkt aan het programma Doorontwikkeling, waarbij aandacht is voor zelfontwikkeling, interne en externe samenwerking, programmatisch en projectmatig werken, de groei van Urk, ondermijning en weerbaar bestuur.

De bedrijfsvoering werd gehinderd door de krappe arbeidsmarkt. Het is moeilijk om openstaande vacatures te vervullen en de gewenste kwaliteit aan te trekken. In 2022 is dan bijvoorbeeld ook extra aandacht besteed aan arbeidsmarktcommunicatie. Dit programma is in december gereed gekomen. Enkele onderdelen blijven structureel doorlopen in het kader van continue verbetering van de bedrijfsvoering.

Financiële ontwikkeling
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ruim € 5,9 miljoen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting.
In de 1e en 2e tussenrapportage 2022 werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk
€ 1.434.882 (nadelig) en € 1.160.680 (voordelig).

Het voordelig saldo wordt vooral gevormd door onderschrijdingen op de budgetten IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte) en rentekosten. Ook zijn er flinke overschotten in het Sociaal Domein. Daarnaast zorgen de vrijval van de stelpost verkeersregelingen en het actualiseren van de voorziening wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) voor voordelen. De werkelijke algemene uitkering was hoger dan verwacht en ook de inkomsten van de havens waren hoger dan voorzien.

Tot slot
Ook in 2022 hebben onze medewerkers zich weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats.

Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening.

Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer.

Burgemeester en wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester

C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21