Paragrafen

Interbestuurlijk toezicht Flevoland

Inleiding

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is een wettelijk taak van de provincie, waarbij zij toezicht houdt op de taakuitoefening door de gemeenten. In de bestuursovereenkomst zijn de uitgangspunten en de toezichtkaders vastgelegd voor de wijze waarop provincie Flevoland en haar zes gemeenten IBT vormgeven. De overeenkomst is ondertekend op 6 maart 2019, aangegaan voor een duur van vier jaar.

Algemeen

De wijze waarop de provincie toezicht houdt, is vastgelegd in de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. De verticale toezicht rol van de provincie ligt daarbij in het verlengde van de controlerende rol van de raad. Het uitgangspunt is dat het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) informatie verstrekt aan de gemeenteraad. Het college van B&W zorgt ervoor dat deze informatie ook beschikbaar komt voor het college van Gedeputeerde Staten (GS).

De bestuursovereenkomst IBT heeft betrekking op de gemeentelijke verplichtingen ten aanzien van financiën, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, archief, huisvesting vergunningenhouders, monumenten en archeologie.

In het afsprakenkader is per domein het toezichtregime aangeduid met behulp van een kleur (groen, oranje, rood). Er is derhalve sprake van een drietal toezichtregimes. Het groene regime staat voor de lichtste vorm van toezicht en rood het zwaarste regime.

Onderstaande overzicht geeft inzicht op welke elementen de provincie het toezichtregime toekent. In de een-na-laatste kolom is het toezichtregime aangegeven waar de gemeente Urk eind 2022 zich bevindt.

toezichtsdomein wordt naar tevredenheid uitgevoerd

toezichtsdomein wordt niet geheel naar tevredenheid uitgevoerd

toezichtsdomein wordt niet naar tevredenheid uitgevoerd

Toezichts

domein

Doel

Informatie-arrangement

Criteria voor afweging en

beoordeling

Toezichtregime 2022

Welke activiteiten worden ondernomen om de kleur van het verwachte toezichtsregime te handhaven of te behalen?

Huisvesting Vergunning-houders

Er wordt uitvoering gegeven aan de wettelijke taak om verblijfsgerechtigden tijdig te huisvesten. Het aantal wordt door het Rijk in de halfjaarlijkse taakstelling bepaald. Tijdig betekent binnen 12 weken nadat verblijfsgerechtigde aan een gemeente is verbonden.

 • De realisatiecijfers uit het Taakstelling Volg Systeem (TVS) en van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Gemeenteraad ontvangt bij het niet halen en/of achterstand in taakstelling een halfjaarlijks verslag van B&W over voortgang uitvoering, met inzicht in maatregelen.

Toetsen aan de hand van onder andere:

 • De wettelijke halfjaarlijkse taakstelling;
 • Realisatiecijfers uit het TVS van COA;

Groen

Op dit moment bevindt de gemeente Urk zich in het ‘groene toezicht’. De taakstelling voor de tweede helft van 2022 is ruimschoots behaald. Daarmee liggen we op koers om ook de komende taakstellingsperiode aan de taakstelling te voldoen.

WABO
(Ruimtelijke ordening, bouwen, wonen en milieu)

Bescherming van mens en natuur tegen schade en gevaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van toezicht en handhaving (milieu, bouwen) en een deugdelijke kwaliteit van het nalevingstoezicht

De hoofddocumenten van de beleidscyclus:

 • Beleidsplan Vergunningsverlening, toezicht en handhaving
 • Jaarlijks uitvoeringsprogramma
 • Jaarlijks evaluatieverslag
 • Periode beleidsrapportage
 • VTH-kwaliteitsverordening
 • Aan de hand van de criteria uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor)
 • Het hebben van de hoofddocumenten (uitvoerings- en handhavings-beleid).

Groen

Het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en verslag is in 2022 op tijd opgesteld en aangeleverd bij de provincie. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste criteria.
In 2022 heeft de gemeente Urk weer adequaat (groen) gescoord.
Het geldende toezichtregime is ‘groen’.

Wet ruimtelijke ordening

De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies en bestemmingsplannen vast (art. 2.1 en 3.1 Wet ruimtelijke ordening). Per 1 juli 2022 zal de  nieuwe toetsingsgrond Ow art. 4.2 zijn: een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Toezichtsinformatie wordt in een jaarverslag door college van B&W aan de raad gestuurd en in een brief naar GS (provincie) (voor 15 juli). Hierin zal aandacht besteed worden aan de overgang naar het Omgevingswet regime.

Wettelijke plicht:

 • aanwezigheid bestemmingsplannen (art. 3.1 Wro)
 • actualisatieverplichting bestemmingsplannen (art. 3.1 Wro)
 • aanwezigheid structuurvisie(s) (art. 2.1Wro)

Groen

Gemeente Urk voldoet aan de wettelijke plicht en het geldende toezichtregime is derhalve ‘groen’.

Monumenten en archeologie

Rijksmonumenten (beschermd stads-/dorpsgezicht):

 • toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 • op de vergunningverlening en handhaving.

Archeologie:

 • toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen de vergunningverlening en handhaving.

Toezichtsinformatie die tweejaarlijks voor de provincie (Gedeputeerde Staten) beschikbaar wordt gesteld. De toezichtsinformatie is primair bedoeld om de gemeenteraad in staat te stellen zijn toezichthoudende rol te vervullen.

Wat zijn de risico’s die we willen voorkomen? (o.b.v. Monumentenwet en Wabo)

Ongecontroleerd schade aanbrengen aan monumenten en onzorgvuldige omgang met archeologie.

De indicatoren daarvoor zijn:

 • gebrek aan (kwaliteit van) toezicht en handhaving
 • onzorgvuldige vergunning-verlening ontbreken van een gemeentelijke monumentencommissie (indien monumenten aanwezig in gemeente)

Groen

In september  2021 is de nieuwe Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Urk van start gegaan. De gecombineerde commissie bestaat   uit deels oude en grotendeels nieuwe leden uit de vorige commissies. De adviestaken bestaan uit wettelijke en bredere zaken vastgelegd in een verordening. Nu de commissie is geinstalleerd, is de volgende stap het actualiseren van het oude welstands- en erfgoedbeleid. Een startbijeenkomst staat gepland voor april 2023.

In mei 2022 is het project 'het rondje van Urk' een project waarbij de historische eilandcontour is versterkt, opgeleverd. elementen aangebracht.
In september 2022 is een werkgroep begonnen met het actualiseren van het huidige archeologiebeleid. De oplevering staat gepland voor eind 2023.

Financiën

Het doel van de bestuurs- overeenkomst IBT FT is het verbeteren van de verslag-geving van uit het college aan de raad over de financiële positie.

De gemeente actualiseert de toezicht informatie tweemaal per jaar bij de (meerjaren)begroting en jaarstukken. De gemeenteraad stelt de toezicht informatie als onderdeel van de (meerjaren)begroting en jaarstukken vast.
Informatiebronnen:

 • (Meerjaren)begroting
 • Begrotingswijzigingen
 • Jaarstukken
 • Raadstukken
 • Verordeningen 212, 213 en 213a
 • Overige beleidsinformatie

1e lijn toezicht
De gemeenteraad volgt via de toezichtsinformatie minimaal tweemaal per jaar de ontwikkeling van de indicatoren en beoordeelt zichzelf op het vlak van financieel toezicht.
2e lijn toezicht
De provincie beoordeelt het uitgeoefende horizontale toezicht door de gemeenteraad. De provincie bepaalt jaarlijks welk toezichtregime op de gemeente van toepassing is en geeft evt. aandachtspunten aan.
Het IBT FT model is ingedeeld in drie pijlers:
begrotings-, schuld- en weerstandspositie

Oranje

Gemeente Urk voldoet in 2022 niet geheel aan de drie gestelde criteria.
De begrotingsjaren 2022 en 2025 zijn structureel sluitend. De jaren 2023 en 2024 vertonen een tekort.

De schuldpositie is gedurende een aantal jaren ongunstig. Dit wordt veroorzaakt door de aankoop van gronden t.b.v. woningbouw en

bedrijfsterreinen. Op de middellange termijn wordt weer een daling verwacht.

De weerstandspositie is de komende jaren neutraal.

Archieftoezicht

Het doel van het toezicht op archief- en informatiebeheer is om bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen te komen tot een betrouwbare informatie-voorziening.

Toegankelijke en betrouwbare informatievoorziening is essentieel voor goed bestuur. Het op orde zijn van de digitale en papieren informatiehuishouding en archivering is een voorwaarde om alle andere overheidstaken goed uit te kunnen voeren.

Het niet volledig en niet betrouwbaar zijn van overheidsarchieven, belemmert een goed bedrijfsvoering en verantwoording naar de burger en de samenleving.

Toezichtsinformatie die in een jaarverslag voor 15 juli aan de provincie (Gedeputeerde Staten) wordt aangeboden. Deze informatie is primair bedoeld om interne verantwoording af te leggen. Dient tegelijkertijd als IBT-toezichtsinformatie.

In het jaarverslag zijn in ieder geval drie onderdelen opgenomen.

 • Periodieke ingevulde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s).
 • Aanvullende informatie zoals bijvoorbeeld thema/risico onderzoeken.
 • Het verklaren van eventuele onverwachte omstandigheden en hoe de gemeente daarmee is omgegaan.
 • Archiefverordeningen

Toezicht op basis van 17 wettelijke toezichtscriteria Gebaseerd op de Archiefwet, archiefbesluit en archiefregeling. Deze toezichtcriteria zijn afgestemd met VNG en opgenomen in ‘Aanvullend beleidskader’. De toezichtscriteria zijn gekoppeld aan een deel van de KPI’s zoals opgenomen in het jaarverslag van gemeenten.

Oranje

Het verbeteren van het archiefbeheer staat hoog op de agenda voor de gemeente, zeker na de invoering van de WOO. Ook daarom streven we naar de kleur groen als beoordeling door de provincie.
Het papieren archief van de gemeente Urk ‘1996-2018’ is overgebracht naar Het Flevolands Archief (HFA).
Implementatie van het  kwaliteitssysteem Kido is uitgevoerd.
Het Strategisch Informatie Overleg (SIO)-overleg is opgestart.
De I-navigator is  geïmplementeerd in het kader van het kwaliteitsbeheer van de informatie.
Het opleidingsplan in kader van de kennisoverdracht is opgesteld en deels al uitgevoerd.
Het opstellen van de jaarlijkse vernietigingslijst is afgerond en goedgekeurd door HFA.
De Hotspots, de altijd te bewaren documenten over specifieke Urker onderwerpen zijn benoemd, vaststelling door het college en de raad volgt in 2023.
Overbrenging en scannen bouwdossiers t/m 2016 is in uitvoering. De deadline om over te brengen naar het HFA  is verschoven naar 1-1-2024. De kwaliteitscontrole van dit project is intussen gestart.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21