Jaarrekening

Toelichting op de balans per 31 december 2022

VASTE ACTIVA

Algemene toelichting vaste activa

De vaste activa zijn een weergave van de investeringen zoals die in het verleden zijn uitgevoerd, en van die welke momenteel in uitvoering zijn. De investeringen hebben in 2022 veelal geleid tot vermeerderingen van vaste activa, tenzij ze direct werden gedekt uit bijdragen van derden.

In de bijlage "Kredietoverzicht" wordt per investering een korte toelichting gegeven op de actuele stand van zaken. Onder andere of de investering inmiddels is afgerond dan wel of de uitvoering doorloopt in 2023. Ook blijkt uit die bijlage welk deel van het investeringsbudget t/m 2022 is besteed, en welk deel nog te besteden is.

De belangrijkste investeringen van 2022 worden ook in de onderstaande toelichting op de vaste activa benoemd.

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2021

investeringen

31-12-2022

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

165.291

322.759

180.387

31.026

276.637

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

403.203

110.000

51.168

15.569

446.465

Totaal

568.494

432.759

231.555

46.596

723.102

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief         
Dit onderdeel bestaat uit twee projecten, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

De kosten van de sanering Hooiland worden gedekt met een bijdrage uit de algemene reserve. Deze wordt weergegeven als desinvestering.
De ontwikkeling revitalisering Lemsterhoek betreft kosten die uiteindelijk deel gaan uitmaken van de nog in te stellen grondexploitatie revitalisering Lemsterhoek.

Overzicht belangrijkste investeringen:

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor activa

Investeringen

Des-

investeringen

Sanering vuilnisbelt Hooiland

180.387

180.387

Revitalisering Lemsterhoek

142.372

Totaal

322.759

180.387

Bijdragen aan activa in eigendom van derden:

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Kleedaccommodaties SVU

63.663

60.631

Omv. Led-verlichting sportpark

0

110.000

Grond locatie Botterschuur

51.168

0

Bijdrage Fietspad Nieuwe Natuur

288.372

275.834

Totaal

403.203

446.465

Materiële vaste activa

De materiële activa bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

Materiële vaste activa

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Investeringen met een economisch nut

45.751.848

49.185.366

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

7.927.950

7.668.963

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

4.867.894

11.208.330

Totaal

58.547.693

68.062.660

Investeringen met een economisch nut

Investeringen met economisch nut

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2021

investeringen

31-12-2022

Gronden en terreinen

3.391.652

3.327.819

45.258

74.050

6.600.163

Woonruimten

0

464.428

464.428

Bedrijfsgebouwen

12.757.855

437.635

224.399

449.150

12.521.942

Schoolgebouwen bijzonder onderwijs

22.531.812

546.681

21.985.131

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.136.554

1.454.038

80.631

798.398

3.711.563

Vervoermiddelen

145.426

38.995

106.431

Machines, apparaten en installaties

3.788.549

683.734

109.265

567.310

3.795.708

Totaal

45.751.848

6.367.654

459.553

2.474.583

49.185.366

Het gaat voornamelijk om een achttal grotere investeringen (mln.):

1. Aankoop strategische grond PoU            € 2,5
2. Kunstgras sportpark               € 1,2
3. Ambtswoning burgemeester             € 0,6
4. Uitbreiding begraafplaats               € 0,5
5. Meubilair en apparatuur voor plaats en tijd       € 0,4
   onafhankelijk werken       
6. Brandweerkazerne                   € 0,4
7. Zoutelectrolyse installatie zwembad 't Bun         € 0,2
8. Routekaart verduurzamen   gem. gebouwen      
€ 0,1
                          € 5,9

Investeringen met economisch nut, met kostenheffing
Het gaat om investeringen in rioleringswerken incl. wegherstel, die bekostigd worden uit het rioolrecht.

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2021

investeringen

31-12-2022

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

7.927.950

258.987

7.668.963

Totaal

7.927.950

0

0

258.987

7.668.963

Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut (openbare ruimte)

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Afschrijvingen

Boekwaarde

31-12-2021

investeringen

31-12-2022

Gronden en terreinen

726.979

306.073

44.000

8.336

980.716

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken

4.140.915

7.480.847

1.323.983

70.165

10.227.614

Totaal

4.867.894

7.786.920

1.367.983

78.501

11.208.330

Het gaat voornamelijk om een drietal grotere investeringen (mln.):

1. Derde brug Urkervaart voor Zeeheldenbuurt      € 5,0
2. Herinrichting Singel                  € 0,8
3. Urkerweg                     
€ 0,6         

€ 6,4

De "desinvesteringen" bestonden voornamelijk uit de bijdragen vanuit de grondexploitatie voor de derde brug, de vaarduiker Urkerweg en voor de Urkerweg aangezien die drie voor een (groot) deel aangemerkt zijn als bovenwijkse voorzieningen.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

Boekwaarde

Investeringen

Des-

Vermindering/

Boekwaarde

31-12-2021

investeringen

aflossing

31-12-2022

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

4.908.819

4.605.629

303.190

Leningen aan overige verbonden partijen

3.018.948

3.018.948

0

Overige langlopende leningen

242.354

7.688.393

156.324

7.774.422

Totaal

8.170.120

7.688.393

7.780.900

0

8.077.612

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Het betreft voor een deel (€ 303.000) deelnemingen in het vermogen van samenwerkingsverbanden zoals de Rova, Vitens, de BNG en het Aandelen Technofonds Flevoland BV.

De leningen die via de Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland (SVn, € 4.606.000) verstrekt worden zijn verantwoord onder de overige langlopende leningen om een zuiverder beeld te presenteren van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen.

Kapitaalverstrekking aan stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland

Boekwaarde

Verstrekte

Werkkapitaal

Boekwaarde

31-12-2021

leningen

bij SVn

31-12-2022

Stimulering woningverbetering

2281

2.406.760

1.354.584

1.071.339

2.425.923

Startersleningen Zeewijk fase 1/2

2283

194.021

38.066

158.531

196.597

Startersleningen Zeewijk fase 3/4

2284

862.472

124.864

750.635

875.499

Startersleningen bestaand gebied

2285

823.507

603.697

225.636

829.333

Energieneutrale nieuwbouw

2286

318.869

108.236

215.132

323.368

Totaal

4.605.629

2.229.447

2.421.272

4.650.719

De Stichting SVn verstrekt namens gemeenten leningen aan particulieren in het kader van woningverbetering en restauratie van monumenten.  

Leningen aan overige verbonden partijen
Er zijn twee leningen verstrekt aan de Stichting Sportaccommodatie Urk in het kader van de financiering van sporthal De Schelp en de sporthal De Vlechttuinen. In 2022 zijn geen nieuwe leningen verstrekt. Er is geen sprake van achterstanden bij het betalen van de rente en aflossing. Aan de gemeente is het recht van eerste hypotheek verstrekt op de beide sporthallen.

Deze leningen worden met ingang van 2022 gepresenteerd onder de overige langlopende leningen om een duidelijker overzicht te creëren.

Overige verstrekte langlopende leningen
Het betreft leningen die zijn verstrekt in het kader van de sociale zekerheid waaronder de regeling Bijzondere Bijstand Zelfstandigen.

Met ingang van 2022 komen hier leningen bij die verantwoord werden onder kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen aan overige verbonden partijen.

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:

Voorraden

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

41.997.326

52.200.548

Gereed product en handelsgoederen

11.629

7.502

Totaal

42.008.955

52.208.051

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Het onderstaande overzicht geeft de boekwaarden van de gronden in exploitatie weer:

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

Boekwaarde

Investeringen

Opbrengsten

Winstneming

Voorziening

Balanswaarde

31-12-2021

31-12-2022

Woningbouw

Oranjewijk afronding)

-545.753

930.983

-809.386

-424.158

Zeeheldenwijk

35.646.175

12.689.972

-2.905.094

1.552.142

43.878.911

Staartweg

542.130

6.819

548.949

Subtotaal

35.642.552

13.627.774

-3.714.480

0

1.552.142

44.003.702

Bedrijventerrein

Zwolse Hoek fase 5

-39.271

489.702

-295.710

154.721

Port of Urk

7.248.373

2.253.186

1.820.167

7.681.392

Grex Westgat

831.066

-8.967

461.365

360.734

Subtotaal

8.040.168

2.733.921

-295.710

0

2.281.532

8.196.847

Totaal

43.682.720

16.361.695

-4.010.190

0

3.833.674

52.200.548

In het bovenstaande overzicht is de boekwaarde gronden in exploitatie 31 december 2021
€ 43,7 mln., dit is exclusief de gevormde voorzieningen voor de complexen Port of Urk en Grex Westgat (totaal € 1,7 mln.).

Op 31 december 2022 bedraagt de boekwaarde van het onderhanden werk (inclusief voorzieningen verwacht verlies) € 52,2 mln.

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

boekwaarde begin jaar

15.220

11.629

mutaties boekjaar

-3.591

-4.127

Totaal

11.629

7.502

Een zeer gering deel van de voorraden bestaat uit enige verbruiksgoederen zoals  representatieartikelen en de documentenvoorraad burgerzaken.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Uitzettingen korter 1 jaar

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Vorderingen op openbare lichamen

3.946.350

5.238.681

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

17.740.861

8.989.473

Overige vorderingen:

2.263.447

7.603.025

- publiekrechtelijk

576.098

485.397

- privaatrechtelijk

1.493.312

6.772.463

- rekening courantverhoudingen

194.037

345.165

Voorziening oninbare debiteuren:

-222.748

-197.584

- publiekrechtelijk

-63.170

-39.775

- privaatrechtelijk

-159.578

-157.809

Totaal

0

23.727.910

0

21.633.595

Vorderingen op openbare lichamen                     
Het betreft met name te verrekenen btw met vooral het btw-compensatiefonds.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist               
Op grond van de regeling Schatkistbankieren moeten overtollige liquide middelen op een rekening bij de Nederlandse staat worden gestald.

Overige vorderingen
De inning van de vorderingen heeft een normaal verloop. De voorzieningen voor oninbare posten worden jaarlijks aan het eind van het jaar bijgesteld. De afname van deze voorziening is voornamelijk ontstaan door de definitieve afwaardering van vorderingen van de haven.

De rekening-courant verhouding met derden betreft een rekening-courant met het ZLF Lelystad (in het kader de BBZ verstrekkingen) en de Port of Urk B.V.

Liquide middelen

Liquide Middelen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

BNG rekening

278.268

270.307

Prepaid kaarten

0

2.578

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Eigen Vermogen

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Algemene reserve

5.112.311

8.214.881

Bestemmingsreserves

37.297.708

31.298.574

Resultaat na bestemming

1.513.875

5.906.592

Totaal

43.923.893

45.420.047

Algemene reserve

Boekwaarde
31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Dekking afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2022

Algemeen

5.112.311

2.072.088

-334.957

1.365.438

8.214.881

Totaal

5.112.311

2.072.088

-334.957

1.365.438

0

8.214.881

Bestemmings reserves

Boekwaarde
31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat
vorig boekjaar

Dekking afschrijvingen

Boekwaarde
31-12-2022

Niet beklemde reserves

Investeringsfonds ZZL projecten

1.381.540

-1.381.540

0

Fonds Nieuwe Projecten Ka17

100.000

100.000

Frictiekosten personeel

94.429

111.400

-109.352

96.477

IBOR egalisatiefonds exploitatie

741.781

552.696

-567.000

727.477

Uitdiepen havens

437.073

26.000

463.073

Maritieme Service Haven

151.600

151.600

Economisch beleid

55.817

-55.817

0

Aanjaagfonds detailhandel

165.000

50.000

-215.000

0

Binnensportaccommodaties

142.643

25.517

168.160

Speeltuinwerk

187.523

-187.523

0

Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

1.000.000

-1.000.000

0

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

1.000.000

-1.000.000

0

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

1.000.000

-1.000.000

0

Reserve participatie

0

2.144.646

-144.646

2.000.000

Sociaal Domein

5.761.325

-1.261.325

4.500.000

Jeugd en Welzijn

121.570

-121.570

0

Begraafplaatsen

338.314

-194.314

144.000

SVN starters bestaande woningen

19.319

19.319

Infrastructuur (3e brug)

425.718

34.260

459.977

Fonds dorpsuitleg

145.364

34.260

179.624

Grondzaken

5.818.707

401.811

-2.270.427

3.950.090

Fonds strategische aankopen

752.200

-33.902

718.298

BTW Compensatie Fonds

95.778

-95.778

0

Subtotaal

19.935.700

3.380.589

-9.638.195

0

0

13.678.094

Beklemde reserves

Incidentele doeleinden

1.950.670

1.694.750

-2.031.368

1.614.052

Bijzondere projecten

305.363

-305.363

0

Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek

526.142

-526.142

0

Wachtgelden wethouders

119.308

-62.300

57.008

Kantoormeubilair vervanging

2.323

-2.323

0

Generatiepactreserve

687.899

687.899

Brandweer

35.731

-35.731

0

Vervanging activa IBOR

2.459.938

-2.459.938

0

Afkoopsom overgenomen wegen

394.615

-394.615

0

Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak

231.238

-231.238

0

Afschr.Dijkovergang waterval

105.013

-105.013

0

Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek

4.521.231

-4.521.231

0

Fietspad Urkerveld

281.011

-281.011

0

Afkoopsom havens

1.226.541

1.226.541

Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek

2.500.000

-2.500.000

0

Monumenten en beeldbepalende panden

33.001

33.001

Dekk.Fonds Parel van Flevoland

1.214.616

-1.214.616

0

Afschr Skatebaan Wilhelminapark

103.277

-103.277

0

Afschr Speelbos 2.0

260.000

-260.000

0

Afschr Julianaplantsoen

150.957

-150.957

0

Reserve afschrijving

0

13.765.035

-92.564

13.672.470

Afvalstoffenheffing

253.133

91.546

-15.170

329.509

Subtotaal

17.362.007

15.551.331

-15.200.294

0

-92.564

17.620.480

Totaal

37.297.708

18.931.920

-24.838.489

0

-92.564

31.298.574

Toelichting reserve mutaties

Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen per reserve toegelicht.

Algemene Reserve
Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de algemene dienst. Op basis van de nota risicomanagement en weerstandsvermogen dient de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapaciteit waarbij de algemene reserve als sluitpost dient. De mutaties bestaan vooral uit de verwerking van de nota reserves en voorzieningen 2022. Van het jaarrekeningresultaat 2021 is € 1.365.438 toegevoegd aan de algemene reserve.

Fonds Nieuwe Projecten
Gevormd bij de kadernota 2017, in het kader van de dekking van nieuwe projecten 2017.

Frictiekosten personeel
Egalisatiereserve ter dekking van ontslagvergoeding personeel. In 2022 is voor een bedrag van € 109.352 onttrokken voor ontslagvergoeding en WW-uitkering aan 2 ex-medewerkers en toevoeging van € 111.400 aan de reserve vanuit de exploitatie.  

IBOR egalisatiefonds exploitatie
Egalisatiereserve ter dekking van het beleidsplan openbare ruimte zoals dat in december 2021 is vastgesteld. Omdat de benodigde budgetruimte pas in 2025 beschikbaar komt uit de stelpost areaaluitbreidingen, is het verhoogde totale IBOR-budget in de jaren 2022 t/m 2024 gedekt door een bijdrage van deze reserve.

Uitdiepen havens
Reserveren van gelden voor het te zijner tijd baggeren van de havens. Jaarlijks wordt € 26.000 gespaard ten laste van de exploitatie van de havens.

Maritieme Service Haven
Het betreft het restant van de middelen die in 2017 eenmalig beschikbaar werden gesteld voor de planvorming van de Maritieme Service Haven.

Binnensportaccommodaties

Deze reserve is gekoppeld aan het beheerplan binnensportaccommodaties.

Participatie
Reserve voor het opvangen van financiële risico's voortvloeiend uit de participatiewet. Het gaat om de taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5. Het maximum van deze reserve is € 2.000.000.
Voorheen waren er 3 aparte reserves (Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). In 2022 is van de nota reserves en voorzieningen geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Hiermee zijn de 3 reserves samengevoegd tot 1 reserve Participatie. Het bedrag boven het maximum van € 1.000.000 is toegevoegd aan de algemene reserve.  

Sociaal Domein
Reserve voor het opvangen van financiële risico's in het sociaal domein. Het gaat hierbij om taakveld 6, exclusief de taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5. en om taakveld 7.1. Het maximum van deze reserve is € 4.500.000.
In 2022 is voornamelijk onttrokken:

  • € 830.325 het bedrag boven het maximum (toegevoegd aan de algemene reserve);
  • € 175.500 voor het IJslands Preventiemodel;
  • € 170.500 voor personeel/inhuur;
  • € 50.000 voor versterking aanbod dementie.

Begraafplaatsen
De reserve begraafplaatsen wordt opgeheven. In 2022 kon daardoor al € 194.000 vrijvallen.

SVN starters bestaande woningen
Ter dekking van negatief saldo startersleningen. Omdat dit structurele kosten zijn, en structurele kosten niet gedekt moeten worden uit een reserve (de middelen in een reserve zijn per definitie incidentele middelen) zijn deze kosten in 2022 gedekt ten laste van de exploitatie en niet uit deze reserve.

Infrastructuur (3e brug)
Reserveren ten behoeve van de realisatie 3e brug. De toevoeging is een gevolg van winstneming bij Oranjewijk en Zwolse Hoek 5.

Dorpsuitleg
Reserveren voor bovenwijkse voorzieningen. De toevoeging is een gevolg van winstneming bij Oranjewijk en Zwolse Hoek 5.

Grondzaken
Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. De risico's van de grondexploitatie worden in eerste instantie afgedekt door deze reserve. Mocht dit ontoereikend zijn, dan vindt afdekking door de algemene reserve plaats. In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van het verloop van deze reserve in 2022.

Strategische aankopen
Dekking van aankopen en incidentele kosten strategische aankopen. In 2022 zijn de exploitatiekosten waaronder de rente- en afschrijvingslasten van het pand Klifweg 12 uit de reserve gedekt.

Incidentele doeleinden
Overheveling van budgetten naar het volgende begrotingsjaar. Vanaf 2022 is het uitgangspunt dat alleen incidentele budgetten voor overheveling in aanmerking komen. De onttrekkingen (€ 2.031.368) bestaan voor een groot deel uit overhevelingen van 2021 naar 2022. Deze bedragen zijn in 2022 toegevoegd aan de exploitatiebudgetten en worden daar ook verklaard. De overige mutaties zijn veelal gemaakt o.b.v. de tussenrapportages en de nota reserves en voorzieningen 2022.

Wachtgelden wethouders
Ter dekking van wachtgelden wethouders. In 2022 een bedrag van € 62.300 onttrokken voor wachtgeld ex-wethouder.

Generatiepact
Ingesteld ten behoeve dekking extra kosten generatiepact.

Afkoopsom havens
De intentie is om deze middelen in te zetten voor toekomstige bijdragen vergroten sluizen Kornwerderzand en uitdiepen vaargeul Urk.

Monumenten en beeldbepalende panden
In de reserve is een beperkt aantal malen eenmalig geld gestort, langere tijd geleden, in 2013 en 2018. Uit de reserve werden jaarlijks structurele uitnames gedaan om de subsidie-uitgaven van de subsidieregeling oude dorp af te dekken. Structurele kosten mogen echter niet gedekt worden uit een reserve: de middelen in een reserve zijn per definitie incidentele middelen. Daarom zijn deze kosten in 2022 gedekt ten laste van de exploitatie en niet uit deze reserve.

Afschrijvingen
Reserve ter dekking van afschrijvingslasten. In 2022 zijn alle afzonderlijke reserves voor afschrijvingen opgeheven en is één reserve gevormd voor het dekken van afschrijvingslasten.

Afvalstoffenheffing
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Bij het onderdeel gemeentereiniging verlopen de inkomsten en uitgaven jaarlijks budgettair neutraal. Indien er in een jaar sprake is van een overschot of tekort dan wordt dit verrekend met de reserve afvalstoffenheffing. In 2022 was sprake van een overschot. Dit overschot bedroeg circa € 91.500 en is toegevoegd aan de reserve.

Nota reserves en voorzieningen 2022

In 2022 is de nota reserves en voorzieningen 2022 vastgesteld. De nota bevat de geldende wettelijke kaders en is zo beknopt mogelijk opgesteld. De kaders in de nota zijn erop gericht om zoveel mogelijk transparantie en grip te geven op de reserves en de voorzieningen. Door goed inzicht in de reserves en voorzieningen, wordt de beleidsruimte beter zichtbaar.

Het volgende overzicht gegeven geeft de reserves en voorzieningen aan die zijn opgeheven of samengevoegd in 2022 op basis van de nota:  

Naam:

Wijziging:

Rekeningsaldo nog te bestemmen

Opheffen en overhevelen naar algemene reserve.

Economisch beleid

Opheffen en saldo toevoegen aan de algemene reserve

Aanjaagfonds detailhandel

Onderbrengen in de reserve incidentele doeleinden en bij opstellen nieuwe detailhandelsnota zo mogelijk opheffen.

Speeltuinwerk

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)

Opheffen en saldo overhevelen naar de nieuwe reserve participatie.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Opheffen en saldo overhevelen naar de nieuwe reserve participatie.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Opheffen en overhevelen naar de algemene reserve

Jeugd en Welzijn

Opheffen en overhevelen naar de algemene reserve

BTW Compensatie Fonds

Wordt opgeheven in T2-2022 en toegevoegd aan de algemene reserve.

Bijzondere projecten (beklemd)

Het bedrag zonder bestedingsplan overhevelen naar de algemene reserve. Het beklemde geld overhevelen naar de reserve incidentele doelen.

Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Kantoormeubilair vervanging (beklemd)

Opheffen en lasten via exploitatie laten verlopen. Jaarlijkse toevoeging van € 15.097 met daarbij een jaarlijkse verhoging van € 2.000. Het restant saldo overhevelen naar de algemene reserve.

Vervanging activa IBOR

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Fietspad Urkerveld (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr Skatebaan Wilhelminapark

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr Speelbos 2.0

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Afschr Julianaplantsoen

Opheffen en saldo toevoegen aan een nieuw te vormen reserve afschrijvingen

Generatiepact 2018

Vanuit het BBV is het niet mogelijk om een voorziening generatiepact te vormen. Opheffen voorziening en lasten via de exploitatie verantwoorden. Het restant saldo toevoegen aan de algemene reserve.

Voorzieningen; voor diverse doeleinden

Voorzieningen

Boekwaarde 31-12-2021

Toevoeging

Aanwending

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2022

Wethouders (o.b.v. wet APPA)

1.531.563

34.863

-349.120

1.217.306

Generatiepact 2018

48.587

7.632

-56.219

0

ICT Beheerplan

237.532

-29.927

207.605

Gebouwenbeheer

862.078

8.887

-73.681

797.284

Wegenbeheer

8.199

-8.199

0

Openbare verlichting

144.894

-144.894

0

Havenbeheer

542.196

145.000

-26.748

660.448

Onderwijs (groot onderhoud)

435.965

30.300

-53.179

413.086

Sportpark renovatie velden

226.005

21.000

247.005

Onderhoud zwembad

406.999

36.220

443.219

Kunstobjectenbeheer

25.835

6.506

32.341

Kindcentrum

311.749

43.443

-26.674

328.518

Rioleringsfonds

2.332.918

187.381

-1.564

2.518.735

Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie)

32.975

32.541

-65.515

0

Machines&Materialen beheerplan

68.410

33.367

-20.414

81.363

Totaal

7.215.904

557.213

-826.207

0

6.946.909

Toelichting voorziening mutaties

Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen per voorziening toegelicht.

Wethouders (o.b.v. wet APPA)
Pensioenvoorziening wethouders, vloeit voort uit een wettelijke taak. In 2022 de jaarlijkse toevoeging van € 34.863 en er is € 349.120 onttrokken omdat op basis van Raet berekeningen de wet APPA voor de (ex)wethouders op niveau is.

ICT Beheerplan
Egalisatie lasten groot onderhoud ICT. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan.

Gebouwenbeheer
Egalisatie lasten groot onderhoud gebouwen. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het bestaande beheerplan dateert uit 2013.

Havenbeheer
Egalisatie lasten groot onderhoud haven. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking opgenomen in de exploitatiebegroting op basis van een beheerplan. Het plan en de voorziening worden betrokken bij de toekomstige vervanging van kades.

Onderwijs
Egalisatie lasten groot onderhoud schoolgebouwen. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. In 2022 is in totaal € 30.300 toegevoegd vanuit de exploitatie als voeding voor de voorziening. Er is totaal € 53.179 onttrokken aan de voorziening voor o.a. kosten tijdelijke huisvesting Obadjaschool (€23.900), 50% kosten huisvestingsplan onderwijs (€ 12.300) en kosten schade/vandalisme (€ 16.900).

Sportpark
Egalisatie lasten groot onderhoud sportpark velden. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld.

Zwembad
Egalisatie lasten groot onderhoud zwembad.

Kunstobjecten
Egalisatie lasten groot onderhoud kunstobjecten. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking opgenomen in de begroting.

Kindcentrum
Egalisatie lasten groot onderhoud kindcentrum. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. In 2022 is totaal € 43.443 toegevoegd vanuit de exploitatie als voeding voor de voorziening. Er is totaal € 26.674 onttrokken aan de voorziening voor kosten aanschaf nieuw sleutelsysteem voor het kindcentrum.

Riolering
Egalisatie riooltarieven. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van het gemeentelijk rioleringsplan. Het geraamde overschot bedroeg € 562.000. Het werkelijke overschot was bijna € 217.000 hoger en kwam uit op een bedrag van bijna € 779.000. De belangrijkste afwijkingen waren het lager uitbesteed werk € 117.000 en de hogere opbrengst rioolheffing woningen € 94.000.

Machines en materialen
Egalisatie kosten groot onderhoud machines en materialen. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking opgenomen in de begroting.

Vaste schulden; looptijd van 1 jaar of langer

Vaste schulden

Boekwaarde

Vermeerde-ringen

Aflossingen

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

71.359.758

20.000.000

6.222.050

85.137.709

De totale rentelast over 2022 van de vaste schulden bedroeg € 1.184.000. De transitorische (nog te betalen) rente bedraagt € 741.000.

In 2022 is één lening aangetrokken van € 20 mln. bij de BNG. Het aantrekken van de vaste geldlening was nodig voor enige herfinanciering maar vooral voor het financieren van investeringen.

VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende passiva

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.401.055

6.282.753

Overlopende passiva

5.401.495

7.190.718

Totaal

10.802.550

13.473.471

Netto vlottende schulden; looptijd korter dan 1 jaar

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Rekening-courantverhouding met derden

17.959

17.959

Verplichtingen inzake loonheffing en soc. Premies

1.523.178

1.533.932

Betalingen onderweg en diverse tussenrekeningen

-12.074

-15.240

Overige crediteuren

3.871.992

4.746.102

Totaal

5.401.055

6.282.753

Rekening-courantverhouding met derden                  
Op dit onderdeel is sprake van verplichtingen, voortvloeiend uit een rekening-courantverhouding met de stichting Dorpsherstel Urk. Deze stichting heeft al langere tijd geen activiteiten meer ondernomen. Er is overleg met het stichtingsbestuur of het nog zinvol is de stichting in stand te houden.

Verplichtingen uit heffingen en premies                  
Op deze post worden verplichtingen inzake de diverse afdrachten van heffingen en premies verantwoord, zowel betreffende lonen gemeentepersoneel als van uitkeringen in het sociale domein. Het gaat om bedragen die betrekking hebben op 2022, maar pas in 2023 daadwerkelijk aan de diverse heffende instanties worden voldaan.

Betalingen onderweg, diverse tussenrekeningen en overige crediteuren   
De posten “Betalingen onderweg en diverse tussenrekeningen” en “Overige crediteuren” moeten, voor het maken een vergelijking, in samenhang met elkaar worden bezien. Op deze posten zijn voornamelijk verantwoord bedragen die in 2022 als kosten in de exploitatie zijn verantwoord, maar waarvan de daadwerkelijke betaling in 2023 valt.

Overlopende passiva

Deze balanspost is uitgesplitst in de volgende categorieën:

Overlopende passiva

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.120.255

6.341.204

Transitorische rente onderhandse leningen

678.564

741.092

Diverse overlopende passiva

72.087

93.387

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

2.530.588

15.036

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0

0

Totaal

5.401.495

7.190.718

Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden
Het betreft de van andere overheden ontvangen bijdragen voor specifieke doeleinden. De middelen moeten in een volgend jaar besteed worden, of worden terugbetaald aan de betreffende mede-overheid. Het saldo is ten opzichte van 2021 aanzienlijk gestegen en is als volgt te specificeren:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Boekwaarde
31-12-2021

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2022

RMC vroegtijdig schoolverlaten

14.893

2.289

12.604

Onderwijsachterstand beleid GOA

1.156.295

782.510

1.938.805

WWB werkdeel

-2

2

0

Verkeersveiligheid BDU provincie

418.662

68.767

84.382

403.048

Project Zorg & Veiligheid

0

1.036.000

1.036.000

Bijdrage opvang Oekrainers

0

1.950.800

1.950.800

Onderwijshuisvesting kinderen Oekrainers 2023

0

18.857

18.857

Rijksbijdrage Energiearmoede

0

171.500

171.500

Sportakkoord 2022

0

40.000

40.000

Rijksbijdrage project Zorg en veiligheid 2022

0

130.194

130.194

Subsidie klimaatpr.Waterhuish.Bedrijventerrein

0

406.336

406.336

Subsidie Almere klimaatpr.Herontw.Hofsteeplein

0

119.559

119.559

Asielinstroom / vergunninghouders

76.050

76.050

0

Hulp gedupeerden Toeslagenproblematiek

10.604

10.604

Brede Impuls Combinatiefunctie

81.968

81.968

0

Reg. Reductie Energiegebruik Woningen

150.000

150.000

0

Verduurzamen gem.gebouwen

211.786

108.888

102.898

Totaal

2.120.255

4.724.525

503.577

6.341.204

Transitorische rente onderhandse leningen                 
De transitorische rente betreft het deel van de rentelast 2022 van aangetrokken langlopende leningen die in 2023 aan de geldverstrekkers wordt betaald.

Diverse overlopende passiva                     
Bij dit onderdeel zijn verantwoord een aantal ontvangen waarborgsommen inzake de Veiling IJsselmeervis- en grondexploitatie.

Verplichtingen die in een volgend jaar tot betaling komen
Bij dit onderdeel zijn de kosten die in 2022 zijn betaald, maar in 2023 worden verantwoord op de budgetten en kredieten.

GEWAARBORGDE LENINGEN

Waarborgen

Boekwaarde

Boekwaarde

31-12-2021

31-12-2022

Waarborging van diverse geldleningen

5.385.460

5.342.285

Waarborging van geldlenen particuliere woningen

58.986

44.918

Totaal

5.444.446

5.387.203

Wij verwachten niet dat zich in de nabije toekomst aanspraken zullen voordoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen opgetreden na balansdatum die van invloed zijn op de jaarrekening 2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21