Programma's

Urk werkt

Inhoud en doelstelling

Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid.

We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren in nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst.
Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen en een toeristische infrastructuur, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij.

Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.
Er wordt hard gewerkt aan de realisering van Port of Urk, bestaande uit de maritieme servicehaven (provincie) en het aanliggende bedrijventerrein (gemeente). In de nieuwe economische visie, welke in 2022 gereed zal zijn, zal o.a. visie op Port of Urk en de samenhang met de regio geschetst worden.

Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.

Wettelijke grondslag

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. De wet wordt in januari 2024 (gelijktijdig met de Omgevingswet) ingevoerd. Daarbij wordt in eerste instantie de wet alleen ingevoerd voor verbouwsituaties en vanaf 1 juli 2024 ook voor nieuwbouw.  De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt voor gevolgklasse 1 (waaronder ook de bouw van woningen) te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet in een impactanalyse en ten aanzien van toezicht zal in het VTH beleid een passende strategie worden gekozen.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Toekomstbestendig wonen (opgave 2)
  • Regionale economie als versneller (opgave 3)
  • Goed schaken op twee borden: groei accom-moderen én verbeteren (opgave 1)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2022

3e kwrt

2022

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)

2021-2025

Voorbereiding

25%

2

Ontwerp

75%

2

Bedrijventerrein Port of Urk

2021-2041

Realisatie

0%

2

Voorbereiding

75%

2

Herontwikkeling locatie Westgat

2021-2022

Ontwerp

75%

4

Voorbereiding

75%

4

Het ontwerp bestemmingplan Westgat is begin 2022 ter inzage gelegd.
Op dit ontwerp bestemmingsplan is een zienswijze binnen gekomen van het Waterschap.

Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2021-2023

Initiatief

75%

4

Voorbereiding

50%

2

Herhuisvesting supermarkt Boni

2021-2023

Voorbereiding

75%

6

Voorbereiding

75%

6

Een wisseling van contractpartner vond plaats. Dat vraagt een nieuwe anterieure overeenkomst en aanpassing van het Paraplu bestemmingsplan supermarkten en het bestemmingsplan Industrie rondweg.

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat

Sluis Kornwerderzand

2021-2023

Voorbereiding

75%

4

Voorbereiding

75%

2

Gemeente Urk heeft net als de Provincie Flevoland middelen voor dit project toegezegd. De afspraken met het Rijk zijn gemaakt over de uitvoering. Het wachten is nog op de feitelijke invulling van de € 26,5 miljoen bijdrage vanuit het bedrijfsleven. Provincie Friesland is gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering.

Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)

2021-2023

Voorbereiding

75%

4

Voorbereiding

75%

4

Nota Economische Zaken

2021-2023

Voorbereiding

50%

2

Voorbereiding

50%

4

Er is een start gemaakt met de nieuwe economische agenda 2023- 2027, welke gekoppeld zal worden aan de omgevingsvisie.

Innovatief en duurzaam

Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)

2021-2023

Ontwerp

75%

2

Voorbereiding

75%

2

Voor de innovatie en verduurzaming van het bedrijventerrein zijn inmiddels plannen opgezet voor de realisatie van een koude- warmtenet (KoWa-Net) welke nu onderzocht worden op haalbaarheid en inpasbaarheid, hiervoor is subsidie vanuit de regio-deal gelden aangevraagd.. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met de provincie en het team van de ontwikkeling van Port of Urk (binnendijks) en ondernemers. Dit is een on-going proces voor de komende jaren.

Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

2021-2022

Realisatie

75%

3

Realisatie

100%

4

Nota strategische verwervingen

2022

Initiatief

25%

3

Initiatief

25%

3

Door andere prioritering wordt de nota in 2023 opgepakt.

Lasten

x € 1.000
Begroot € 26.442
Gerealiseerd € 22.702
Afwijking € 3.740
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21