Jaarrekening

Overzicht baten en lasten per taakveld 2022

Taak-veld

Begroting 2022 na wijziging

Werkelijk 2022

Omschrijving

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1

Bestuur

1.240

-5

1.236

1.224

-354

870

0.2

Burgerzaken

634

-331

302

575

-299

276

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

57

-48

8

62

-42

20

0.4

Overhead

8.767

-340

8.427

8.121

-318

7.803

0.5

Treasury

-370

-153

-523

-504

-148

-652

0.61

OZB woningen

262

-2.837

-2.575

242

-2.837

-2.595

0.62

OZB niet-woningen

0

-2.584

-2.584

0

-2.594

-2.594

0.63

Parkeerbelasting

0

0

0

0

0

0

0.64

Belastingen overig

151

-132

19

190

-119

70

0.7

Algemene en overige uitk. gemeentefonds

0

-33.603

-33.603

0

-34.266

-34.266

0.8

Overige baten en lasten

1.826

-140

1.686

675

-103

572

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

21.018

-24.644

-3.626

22.370

-26.780

-4.410

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

996

0

996

1.210

0

1.210

1.2

Openbare orde en veiligheid

972

-470

502

880

-346

533

2.1

Verkeer en vervoer

3.303

-216

3.088

2.310

-301

2.009

2.2

Parkeren

0

0

0

0

0

0

2.3

Recreatieve havens

546

-382

164

522

-448

74

2.4

Economische havens en waterwegen

444

-299

145

432

-432

0

2.5

Openbaar vervoer

158

0

158

32

0

32

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.473

-5.473

0

2.684

-3.047

-363

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

258

-164

94

270

-311

-41

3.4

Economische promotie

640

-129

511

511

-156

356

4.1

Openbaar basisonderwijs

496

-40

456

483

-37

445

4.2

Onderwijshuisvesting

1.773

-711

1.062

1.729

-712

1.018

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.894

-1.993

901

2.819

-2.013

806

5.1

Sportbeleid en activering

545

-272

273

332

-170

163

5.2

Sportaccommodaties

2.328

-1.164

1.163

2.228

-1.101

1.127

5.3

Cultuurpresent,-productie,-participatie

186

-7

179

134

-7

127

5.4

Musea

249

-50

199

228

-80

148

5.5

Cultureel erfgoed

179

-31

149

131

-28

103

5.6

Media

578

-89

489

564

-96

467

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.473

-126

1.346

1.436

-120

1.316

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

7.682

-5.370

2.311

8.269

-6.045

2.225

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

1.166

-64

1.101

1.126

-64

1.062

6.3

Inkomensregelingen

4.382

-2.096

2.286

3.970

-2.163

1.807

6.4

WSW en beschut werk

2.627

-399

2.228

2.438

-422

2.016

6.5

Arbeidsparticipatie

0

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

634

-2

633

709

-1

708

6.71A

Huishoudelijke hulp(WMO)

608

0

608

646

0

646

6.71B

Begeleiding (WMO)

1.478

-17

1.461

1.476

-41

1.435

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

1.862

0

1.862

1.557

0

1.557

6.73C

Jeugdhulp met verblijf overig

1.189

0

1.189

1.186

0

1.186

6.74A

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

1.393

0

1.393

1.099

0

1.099

7.1

Volksgezondheid

1.843

-349

1.494

1.768

-348

1.421

7.2

Riolering

1.681

-2.095

-414

1.788

-2.158

-370

7.3

Afval

1.572

-1.907

-335

1.691

-2.110

-419

7.4

Milieubeheer

2.059

-224

1.834

1.890

-38

1.852

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

455

-315

140

328

-354

-26

8.1

Ruimte en leefomgeving

512

-1

511

429

-2

428

8.2

Grondexpl. (niet-bedrijventerreinen)

16.806

-16.533

273

16.544

-14.340

2.205

8.3

Wonen en bouwen

1.908

-1.126

781

1.469

-829

641

Toaal

106.931

-106.931

0

100.272

-106.179

-5.907

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21