Jaarrekening

Balans per 31 december 2022

Activa

31-12-2022

31-12-2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

723

568

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

277

165

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

446

403

Materiële vaste activa

68.063

58.548

Investeringen met een economisch nut

49.185

45.752

Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

7.669

7.928

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

11.208

4.868

Financiële vaste activa

8.078

8.170

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

303

4.909

Leningen aan overige verbonden partijen

0

3.019

Overige langlopende leningen

7.774

242

Totaal vaste activa

76.863

67.286

Vlottende activa

31-12-2022

31-12-2021

Voorraden

52.208

42.009

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

52.201

41.997

Gereed product en handelsgoederen

8

12

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter 1 jaar

21.634

23.728

Vorderingen op openbare lichamen

5.239

3.946

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

8.989

17.741

Overige vorderingen

7.405

2.041

Liquide middelen

273

278

Kas- en banksaldi

273

278

Overlopende activa

0

0

Diverse overlopende activa

0

0

Totaal vlottende activa

74.115

66.015

Totaal activa

150.978

133.302

Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Vaste Passiva

Eigen vermogen

45.420

43.924

Algemene reserve

8.215

5.112

Bestemmingsreserves

31.299

37.298

Resultaat na bestemming

5.907

1.513

Voorzieningen

6.947

7.216

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

6.947

7.216

Egalisatievoorzieningen

0

0

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

0

0

Vaste schulden met rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

85.138

71.360

Onderhandse leningen

85.138

71.360

Waarborgsommen

0

0

Totaal vaste passiva

137.505

122.500

Vlottende Passiva

31-12-2022

31-12-2021

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

6.283

5.401

Overige schulden

6.283

5.401

Overlopende passiva

7.191

5.401

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

15

2.531

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

6.341

2.120

Transitorische rente onderhandse leningen

741

679

Diverse overlopende passiva

93

72

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

0

0

Totaal vlottende passiva

13.473

10.803

Totaal passiva

150.978

133.302

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21