Programma's

Urk verbindt

Inhoud en doelstelling

Kenmerkend voor Urk is de hoge mate van maatschappelijke participatie. Bestuur en organisatie, burgers, bedrijven en ketenpartners zoeken onderling verbinding en met elkaar. Iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de slagkracht van de gemeente.

Nieuwe mogelijkheden voor communicatie en voor het aanvragen van diensten en producten vraagt een digitale volwassenheid. De gemeente geeft antwoord: persoonlijk, via de telefoon of het internet. Bij de directe klantcontacten in de wijk of in het gemeentehuis geldt het l-loket principe. Een doorontwikkeling van de organisatie en lCT-middelen vindt plaats om een optimale dienstverlening te waarborgen.

Gemeenten worden geconfronteerd met ‘een verandering van tijdperken’ in plaats van ‘een tijdperk van verandering’. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een netwerkmaatschappij. Dit vraagt goed bestuur, toekomstbestendige organisatie en passend en gezamenlijk beleid met betreffende ketenpartners. Gemeente Urk werkt op tal van terreinen samen met andere gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de regio. Samen met de buurgemeenten Dronten en Noordoostpolder zoekt Urk nadrukkelijk de samenwerking met provincie Flevoland en regio Zwolle.

Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk (en) om maatschappelijke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Een sluitende begroting voorzien van een meerjarenraming die in evenwicht is. Ook de jaarrekening behoort in evenwicht te zijn. Daarbij voldoen we aan de richtlijnen van de begrotingscirculaire van de provincie Flevoland. Verder is het streven om de woonlasten nabij het landelijke gemiddelde te brengen. Dit vraagt samenwerking met en inzet van onze burgers.

Wettelijke grondslag

Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid één ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat kosten zullen toenemen.

Op 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Met de Omgevingswet wordt het huidige stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.

Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de transformatie naar een organisatie die is toegesneden op de nieuwe wet en de nieuwe manier van werken zal ook in de komende jaren aandacht blijven vragen.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving (opgave 8)
  • Passende financiële verhoudingen (opgave 9)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2022

3e kwrt

2022

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Sterk bestuur

Samenwerking binnen Flevoland

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

De samenwerking binnen Flevoland en Regio Zwolle krijgt steeds meer vorm. Samen met Dronten, Noordoostpolder en de Provincie Flevoland wordt gewerkt aan een gezamenlijke insteek binnen dit samenwerkingsverband.

Interbestuurlijk Toezicht

2021 (doorl.)

Realisatie

100%

2

Realisatie

75%

2

Planning- en controlcyclus

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het doorontwikkelen van de planning- en controlcyclus is een continu proces.

Het doorontwikkelen organisatie

2021-2022

Afsluiting

100%

2

Realisatie

75%

2

Eind 2022 is het Programma Doorontwikkeling afgerond. Het doorontwikkelen van de organisatie is een continue proces.
Er zal een jaarlijkse cyclus gestart worden in de lijn waarbij blijven ontwikkelen centraal staat.

Strategisch personeelsplan

2022-2023

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

Het strategisch personeelsplan is de verzamelnaam waaronder allerlei deelprojecten, instrumenten en beleidsdocumenten vallen. De uitvoering daarvan vordert gestaag. Het is een continue proces en dus nooit af.
Hierin wordt continu vorm en inhoud gegeven gelet op de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.

Participerende samenleving

Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2021-2023

Definitie

25%

2

Definitie

25%

2

Dit onderdeel van de omgevingsvisie is gereed. De digitale uitvoering is uitgesteld i.v.m. het wederom uitstellen van de Omgevingswet.

ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)

2021-2022

Realisatie

25%

2

Realisatie

25%

2

De ZZL gelden (Programma Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland) voor gemeente Urk zijn volledig toegekend. De aanleg van de 2e aansluiting van het binnendijkse bedrijven-terrein is opgenomen in de Regio Deal / plan Port of Urk.

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Uitvoeringsplan 2021/2022 Informatiebeleid

2021

Realisatie

75%

4

Realisatie

75%

4

In het Informatiebeleidsplan (IBP) 2020/2021 zijn ongeveer 30 projecten opgenomen voor de invulling van de thema's uit het IBP 2020-2024. Van deze projecten loopt een klein deel achter op de planning zoals opgenomen in het uitvoeringsplan. Een belangrijke verklaring voor de projecten die doorgeschoven zijn,  is dat invoering van diverse wetten is uitgesteld (bijv. Omgevingswet, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer en Wet inburgering).

Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2021-2024

Realisatie

25%

2

Realisatie

25%

2

Lasten

x € 1.000
Begroot € 12.753
Gerealiseerd € 10.791
Afwijking € 1.962
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21