Programma's

Urk mit eenkanger

Inhoud en doelstelling

De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die de inwoner ontvangt, ook helpt.

Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe.

Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving.

Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.

Wettelijke grondslag

Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht, Wet publieke gezondheid.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5)
  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft
  • Manifest Waardig Ouder worden
  • Gezonde leefstijl
  • Borging en implementatie wettelijke ontwikkelingen (opgave 7)
  • Continuering en uitbouw van IJslands Preventie #Durf (opgave 8)

Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij ervoor gedaan?

4e kwrt

2022

3e kwrt

2022

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Fase

Real.

Proc. vrlp.

Op Urk is de basis op orde

IJslands preventiemodel #Durf!

2021 e.v.

Afsluiting

100%

2

Realisatie

75%

2

Raadsbrede motie is aangenomen om Het IJslandspreventiemodel/Durf! In te bedden in het lange termijnbeleid van de gemeente en verder te gaan als Durf! In 2022 is een duidelijke scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering. Dit moet voor (nog) meer duidelijkheid in de structuur geven bij gemeente en partners. De beleidsfunctie is geborgd in formatie. Het programmaplan DURF is bijna klaar en wordt  binnenkort vastgesteld door het college. Dit laatste vormt daarmee een nieuwe indicator in het Sociaal Domein.

Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2021-2022

Realisatie

50%

2

Realisatie

50%

2

Gaan we mee aan de slag in 2022

Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2023

Afsluiting

100%

1

Realisatie

75%

2

Op dit moment loopt het project 'Doorontwikkeling jongerenwerk'. Sturing en monitoring is nodig om het na een projectperiode structureel in te bedden.  In 2023 wordt het project geëvalueerd.

Helpen waar nodig

Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2021

Afsluiting

100%

1

Definitie

75%

4

Omdat de perikelen rond het contract Jeugdhulp met Verblijf volle aandacht vroeg liep deze BU enige vertraging op. Inmiddels is al wel de nieuwe 'Omgekeerde verordening' vastgesteld. De beleidsregels Participati, WMO en Jeugdhulp zijn vastgesteld. De actualisatie daarvan vormt een nieuw speerpunt voor het jaar 2023.

Implementatie Nieuwe Inburgeringswet

2021-2023

Afsluiting

75%

2

Realisatie

75%

4

Contracten en afspraken zijn inmiddels gemaakt. De losse eindjes, moeten mede door langdurige uitval van medewerker en het vertrek van diens vervanger, nog uitgewerkt worden.

Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Afsluiting

100%

1

Voorbereiding

50%

4

In de begroting 2023 zijn extra middelen voor clientondersteuning vrijgemaakt. Hierdoor kon structurele ruimte bij Caritas Urk worden bewerkstelligd. Samen met de ontwikkeling van een Taal- en Ontwikkelpunt moet dit leiden tot verlichting en verduidelijking van taken.

Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ

2021

Realisatie

75%

2

Realisatie

75%

2

De aanbesteding jGGZ is in 2021 afgerond. Een volgende stap is de doorontwikkeling en vernieuwde afspraken rond de inzet van de POH.

Lasten

x € 1.000
Begroot € 24.170
Gerealiseerd € 23.529
Afwijking € 641
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21