Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf beschrijft de visie op het gemeentelijk grondbeleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast vindt u hier de verwachte financiële resultaten van de gemeentelijke grondexploitaties.

Het grondbeleid van de gemeente Urk is vastgelegd in de nota grondbeleid 2020-2024. De gemeente Urk kiest voor situationeel grondbeleid met een actieve basis. Per locatie en situatie maakt de gemeente de afweging wat de beste aanpak is. Een belangrijk doel voor de gemeente in haar grondbeleid is het hebben van maximale sturing en regie op ontwikkelingen die voor de gemeente van belang zijn, zoals het hebben van voldoende woningen en bedrijfsgronden.

Een actieve grondpolitiek, zeker voor de uitleggebieden, ligt dan voor de hand. Dat betekent echter niet dat deze keuze in beton is gegoten. Faciliterende grondpolitiek wordt bij voorbaat niet uitgesloten, zeker niet bij “binnenstedelijke” (her)ontwikkelingen. Voordat een ontwikkeling wordt gestart zal per ontwikkeling een startdocument waarin wordt beschreven welke rol de gemeente aanneemt en welke instrumenten daarbij gehanteerd gaan worden.

Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van programma's zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico's zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Bouwgrond in exploitatie (BIE) heeft in alle gevallen betrekking op grondexploitatie in de uitvoeringsfase. Bij een BIE zijn de gronden in eigendom van de gemeente.

Het startpunt van de BIE is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Het grondexploitatiecomplex bevat ten minsten te volgende onderdelen:

  • een kaart van het grondexploitatiecomplex;
  • een beschrijving van de bouwkavels;
  • de bestemming en toegestane bouwvolumes;
  • de omschrijving van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de gronden;
  • de omschrijving van de aanleg van nutsvoorzieningen;
  • de omschrijving van het inrichten van de openbare ruimte in het gebied;
  • een grondexploitatiebegroting, waarbij de kosten en opbrengsten gefaseerd zijn in tijd.

De te verwachten resultaten van de lopende actieve grondexploitaties zijn als volgt:

Complex

Geraamd resultaat ultimo 2021 (incl. afdrachten)

Positief / negatief

Geraamd resultaat ultimo 2022 (incl. afdrachten)

Positief / negatief

Geraamd bedrag afdrachts- fondsen

Looptijd verkoop

Exploitatie laatst vastgesteld

1. Oranjewijk afronding

651.197

positief

742.744

positief

332.883

2014 - 2023

dec-22

2. Zeeheldenwijk

282.010

negatief

-1.552.142

negatief

0

2022 - 2038

dec-22

3. Grex Staartweg

218.560

positief

228.811

positief

36.828

2020 - 2029

dec-22

4. Zwolse Hoek fase 5

76.110

positief

-406.348

positief

80.439

2007 - 2023

dec-22

5. Port of Urk *)

-1.238.741

negatief

-1.820.167

negatief

0

2019 - 2042

dec-22

6. Westgat *)

-446.655

negatief

-461.364

negatief

0

2019 - 2023

dec-22

Totaal resultaat

-457.519

negatief

-3.268.466

negatief

450.150

Voor de complexen Zeeheldenwijk, Port of Urk en Westgat zijn voorzieningen gevormd tot een bedrag van respectievelijk € 1.552.142, € 1.820.167 en € 461.365.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen de actieve grondexploitaties jaarlijks te worden herzien. Op 15 december 2022 zijn de herziene grondexploitaties vastgesteld door de gemeenteraad.

Na resultaatbestemming of bij de afsluiting van het plan wordt een deel van de winst bestemd voor fondsafdrachten. De geraamde fondsafdrachten zijn in bovenstaande tabel zichtbaar gemaakt.

Overzicht ontwikkeling boekwaarden actieve grondexploitaties

Exploitatie/activiteit

Boekwaarde 31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2022

1. Oranjewijk (afronding)

-545.754

930.983

809.386

-424.154

2a. Zeeheldenwijk

35.646.175

12.689.972

2.905.094

45.431.053

2b. VZ Zeeheldenwijk

0

1.552.242

-1.552.142

3. Grex Staartweg

542.130

6.819

548.949

4. Zwolse Hoek, fase 5

-39.271

489.702

295.710

154.721

5a. Port of Urk

7.248.373

2.253.186

0

9.501.559

5b. VZ Port of Urk

-1.238.742

581.425

0

-1.820.167

6a. Grex Westgat

831.068

-8.967

0

822.101

6b. VZ Grex Westgat

-446.655

14.710

-461.365

Totaal

41.997.324

18.510.072

4.010.190

52.200.555

Toelichting per exploitatiegebied

Ad 1. Oranjewijk afronding
Het plan Oranjewijk fase I en Fase II zijn in 2020 afgesloten en samengevoegd in het plan Oranjewijk afronding. In de Oranjewijk moeten nog een drietal kavels worden verkocht. De verwachting is dat deze kavels in 2023/2024 verkocht zullen worden. Op dit moment worden de laatste woonrijp werkzaamheden uitgevoerd.
Op basis van de herziene grondexploitatie wordt nog een winst verwacht van € 742.744.

Ad 2a en 2b. Zeeheldenwijk
De Zeeheldenwijk is het uitleggebied  waar de komende jaren 1650 woningen worden gebouwd. Dit in combinatie met diverse voorzieningen en een overgangszone waar bedrijven zich kunnen vestigen. In de Zeeheldenwijk wordt het onderstaande programma ontwikkeld.

Programma woningbouw in vierkante meters

317.346

Programma bedrijventerrein in vierkante meters

48.893

Programma voorzieningen in vierkante meters.

70.004

Programma parkeren in vierkante meters parkeren

7.499

Totaal programma in vierkante meters

443.742

Op basis van de herziene grondexploitatie wordt een verlies verwacht van € 1.552.142. Dit verlies is gewaardeerd op netto contante waarde. Voor dit verlies is een verliesvoorziening getroffen.

Ad 3. Grex Staartweg
Op 16 december 2021 heeft de raad de grondexploitatie voor het plan Staartweg vastgesteld.
Deze grondexploitatie is ook herzien in de raadsvergadering van december 2022.
Het verwachte positief resultaat van dit plan bedraagt € 228.881.

Ad 4. Zwolse Hoek, fase 5
In de raadsvergadering van december 2022 is voor dit plan een herziene grondexploitatie vastgesteld. Deze grondexploitatie sluit met een positief resultaat van € 406.348. Het positief resultaat is gestegen door het vervallen van de post Archeologie.  Verwacht wordt dat de gronden in 2023 worden verkocht na de verkoop van de gronden kan deze grondexploitatie worden afgesloten.

Ad 5a en 5b. Port of Urk
Het bedrijventerrein Port of Urk wordt ontwikkeld ten behoeve van het visserijcluster, de maritieme sector en de nieuwe bedrijven uit Urk. In 2019 is een grondexploitatie voor dit plan vastgesteld. Deze liet een negatief resultaat zien van € 3.308.681. In december 2022 is de grondexploitatie door de raad vastgesteld. Deze grondexploitatie laat een negatief resultaat zien van € 1.820.167. Voor het nadelig resultaat is een verliesvoorziening getroffen.

Ad 6a. en 6b. Grex Westgat
De grondexploitatie Westgat is in december 2022 herzien door de raad vastgesteld. Het plan sluit met een negatief resultaat van € 461.364. Voor het verwachte verlies is een voorziening getroffen.

Totaaloverzicht verkochte m2 bouwgrond in 2022

Oppervlakte nog te verkopen bouwgrond

Oranjewijk afronding

Zeehelden- wijk (woningen en overig)

Zeehelden- wijk (bedrijven)

Zwolse Hoek fase 5

Port of Urk

Westgat

Staartweg

Totaal

Per 31 december 2021

9.088

394.849

48.893

6.774

597.072

3.018

4.056

1.063.750

Aanpassing m2

118

0

80

198

Verkocht

2.973

18.636

2.080

23.689

Per 31 december 2022

6.115

376.331

48.893

4.774

597.072

3.018

4.056

1.040.259

Aantal m2 ondertekende overeenkomsten

10.974

0

0

0

0

0

10.974

Aantal m2 in optie

3.796

0

0

0

0

3.796

Nog te verkopen

6.115

361.561

48.893

4.774

597.072

3.018

4.056

1.025.489

Geprognosticeerde verkochte m 2

4.000

25.000

0

6.774

0

0

0

35.774

De aangegeven verkochte m2 gronden, zijn gronden die bij de notaris zijn gepasseerd. Tot en met 31 december 2022 zijn er tevens verkoopovereenkomsten aangegaan. Het totaal aan verplichtingen bedraagt 14.770m2.

Debiteuren grondexploitatie
De grondverkopen worden geboekt wanneer de akte is gepasseerd bij de notaris. Als de koopcontracten zijn getekend wordt daarom een vordering geboekt (debiteuren). Dit betekent dat tot het moment dat de akte definitief wordt gepasseerd bij de notaris de openstaande vordering open blijft staan. Zolang de akte niet is gepasseerd is er sprake van een bepaald risico. Hieronder treft u een overzicht aan van de openstaande posten in verband met grondverkopen tot en met 2021 en naar de stand per 31 december 2022. Door de start van de grondverkoop in Zeeheldenwijk zijn de openstaande vorderingen flink gestegen in 2022.

Openstaande vorderingen

31-12-2021

31-12-2022

Bedrijventerreinen

0

0

Woongebieden

165.971

3.380.115

Totaal vorderingen

165.971

3.380.115

Planning woningbouw (op te leveren woningen) Urk  2018- 2026

Grondcomplex

Opgeleverd

Prognose

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Zeewijk

30

16

2

Oranjewijk (afronding)

115

78

73

90

34

40

16

Wilhelminaschoollocatie

69

0

Zeeheldenwijk

50

167

150

150

Vuurbaakschoollocatie

22

Overig

2

1

3

Totaal aantal woningen

169

94

75

91

106

90

183

150

150

Overige voorraad (overgeheveld naar MVA)

Overzicht boekwaarden overige voorraad 2022

Activiteit

Boekwaarde 31-12-2021

Vermeerdering

Vermindering

Boekwaarde 31-12-2022

Voorbereidingskrediet Lemsterhoek

134.267

142.372

0

276.639

Voorbereidingskrediet Noorderzand

45.258

8.928

0

54.186

Loc. Wilhelminaschool

0

48.400

48.400

0

Totaal

179.525

199.700

48.400

330.825

Toelichting overige voorraad:

Overige voorraad

Toelichting

Voorbereidingskrediet Lemsterhoek

In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 221.500 beschikbaar gesteld. Tot en met 2021 zijn hierop uitgaven gedaan tot een bedrag van
€ 276.639. Ultimo 2022 is dit krediet overschreden met  €55.138

Voorbereidingskrediet Noorderzand

In de raadsvergadering van 10 december 2020 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 95.000 beschikbaar gesteld. Tot en met 2022 zijn hierop uitgaven gedaan tot een bedrag van
€ 54.186

Locatie Wilhelminaschool

Er is besloten tot puincompensatie. Deze is in 2022 betaald en ten laste gebracht van de reserve grondzaken.

Algemene reserve grondexploitatie

Door de gemeenteraad is bepaald dat de reserve grondzaken een stand moet hebben gelijk aan een vastgesteld percentage van de totale boekwaarden. Vanwege het hoge risicoprofiel van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein is een hoger percentage gehanteerd. Vanuit een financiële doorkijk voor de komende 10 jaar is een reservestand van € 7 miljoen noodzakelijk.

Op dit moment is, ten opzichte van de gewenste stand van deze reserve (€ 3.9 miljoen), sprake van een tekort van circa € 3.1 miljoen. Bij een toekomstige winstneming zal de reserve grondexploitatie worden aangezuiverd in verband met dekking mogelijke toekomstige risico’s. De reservestand heeft zich op onderstaande wijze ontwikkeld in 2022:

Stand per 1 januari 2022

5.818.707

Mutaties 2021

1. Afwikkeling Zwolse Hoek 4

-46.976

2. Winstneming Oranjewijk (afronding)

-6.773

3. Winstneming Zwolse Hoek 5

-301.440

4. Overige Dotaties

-5.228

5. Afdracht VPB (schatting)

-41.394

6. Verlies voorziening Zeeheldenwijk

1.552.142

7.  Verlies voorziening Port of Urk

581.425

8. Verlies voorziening Westgat

14.710

9. Afwikkeling Locatie Wilhelminaschool

48.400

10. Bijdrage Zeewijk i.v.m. overdracht naar beheer

73.750

1.868.617

Stand 31 december 2022

3.950.090

Noodzakelijke stand reserve grondzaken

7.000.000

Benodigde aanvulling weerstandsvermogen

3.049.910

Toelichting

1. Afwikkeling Zwolse Hoek 4
De werkzaamheden Zwolse Hoek 4 zijn in 2022 definitief afgerond. Hier was nog een bedrag beschikbaar van per saldo € 46.976 voor het afronden van de laatste werkzaamheden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve grondzaken.

2. Winstname Oranjewijk afronding
In 2022 is bij het complex Oranjewijk een winst genomen tot een bedrag van € 60.924. Hiervan is een bedrag van € 6.773 toegevoegd aan de reserve grondzaken en het restant
(€ 54.151) is toegevoegd als fondsafdracht aan de reserve dorpsuitleg en de reserve infrastructuur (3e brug).

3. Winstname Zwolse Hoek 5
In 2022 is bij het complex Zwolse Hoek 5 een winst genomen tot een bedrag van € 315.808.
Hiervan is een bedrag van € 301.440 toegevoegd aan de reserve grondzaken en het restant (€ 14.368)  is toegevoegd als fondsafdracht aan de reserve dorpsuitleg en de reserve infrastructuur (3e brug). Hierbij wordt nog opgemerkt dat winst is gestegen door het vervallen van de post archeologisch onderzoek.

4. Overige dotaties
In 2022 is een bedrag aan overige dotaties geboekt tot een bedrag van € 5.228.

5. Afdracht vennootschapsbelasting (VBP)
Op basis van de actuele berekeningen is over 2022 is een bedrag van € 41.394 toegevoegd aan de reserve grondzaken. Het gaat om het saldo van de voorlopige aanslag 2022.

6. Voorziening verwacht verlies Zeeheldenwijk
Op basis van de door de raad in december 2022 vastgestelde grondexploitatie Zeeheldenwijk moet een verliesvoorziening worden getroffen. Dit tot een bedrag van €1.552.142. Deze verliesvoorziening is getroffen ten lasten van de reserve grondbedrijf.

7. Voorziening verwacht verlies Port of Urk
Op basis van de door de raad in december 2022 vastgestelde grondexploitatie Port of Urk moet de verliesvoorziening negatief worden bijgesteld. Dit tot een bedrag van € 581.425 Deze bijstelling is ten laste gebracht van de reserve grondzaken.

8. Voorziening verwacht verlies Westgat
Op basis van de door de raad in december 2022 vastgestelde grondexploitatie Westgat moet de verliesvoorziening negatief worden bijgesteld. Dit tot een bedrag van € 14.710. Deze bijstelling is ten laste gebracht van de reserve grondzaken.

9. Afwikkeling Locatie Wilhelminaschool
Er is besloten tot puincompensatie. Deze is in 2022 betaald en ten laste gebracht van de reserve grondzaken.

10. Bijdrage Zeewijk i.v.m. overdracht naar beheer.
Voor het herstel van groen en het herstel van riool inlaten is een bedrag € 73.750 beschikbaar gesteld.  Omdat de grondexploitatie Zeewijk is afgesloten wordt dit bedrag onttrokken uit de reserve grondzaken.

Tussentijds winst nemen bij positieve grondexploitaties

Algemeen
Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd.

Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten.

Percentage of completion (Poc)
Voor het bepalen van de tussentijdse winst is aansluiting gezocht bij een algemeen aanvaardbare methodiek (bedrijfsleven, fiscaal), waarbij rekening is gehouden met de bijzondere kenmerken van gemeentelijke grondexploitaties. De doelstelling van het gemeentelijk grondbeleid is immers niet primair gericht op het behalen van financieel rendement, maar op het bereiken van het gewenste voorzieningenniveau voor inwoners en bedrijven.

De Poc-methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft de opbrengsten als de kosten, verkeert. Daarnaast is deze methode eenvoudig toepasbaar en kan eenduidig worden gehanteerd voor alle positieve grondexploitaties die door gemeenten worden uitgevoerd.

Winstnemingen en fondsafdrachten

Complex

Raming totale kosten (excl. genomen winsten vorige jaren)

Raming totale opbrengsten

% gereal. kosten

% gereal. opbrengsten

Te nemen winst 2022

Te nemen fonds- afdrachten 2022

Oranjewijk afr.

27.426.019

-32.267.699

93%

93%

-6.773

-54.151

Staartweg (ZH4)

927.366

-1.156.246

58%

0%

-

-

ZH fase 5

14.079.697

-15.503.401

97%

96%

-301.440

-14.368

Zeeheldenwijk

112.095.737

-105.126.895

45%

3%

-

-

Port of Urk

74.706.492

-73.467.750

13%

1%

-

-

Westgat

1.322.735

-876.081

88%

42%

-

-

230.558.047

-228.398.072

-308.214

-68.519

De winstnemingen en fondsafdrachten zijn conform verordening 212 naar de desbetreffende reserves geboekt.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 18:37:04 met de export van 07/10/2023 11:48:21